ደምዳሚ መለጺ ስሩዕ ኣኼባታት መሪሕነት ኤስደለ

eudc

ካብ ዕለት 6-11 መጋቢት 2016- 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለኡ ካብ ዕለት 15 18 መጋቢት 2016 ድማ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ።

ዉድብና ኤስደለ ኣብ’ዚ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱ’ዚ ዓለማዉን ከባብያዉን ኩነታት ንህዝባዊ ቃልስና ብዘለዎ ትርጉም ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ሃገራዊ ኩነታትን ዉድባዊ ኩነታትን ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ኣገደስቲመድረኻዊ ዉሳኔታት ብምምሕልላፍ ከኣ ብዓወት ዛዚሙ ኣሎ።

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ሰብኣዉን ዜግነታውን ክብረት ህዝብታትና ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን፡ ነቲ ባዕዳውያን ገዝእቲ ክበራረዩሉ ዝጸንሑ ድሕረት ነዳዲ እናነስነሰን እናኣሳወረን፡ ንህዝብታትና ኣተፋኒኑንኣቃሓሒሩን ንስሙር ቀጻልነት ኤርትራን ህዝባን ናብ ከቢድ ናይ ምርማስ ደንደስ ብምንቁልቃል ናይ ልዑላዊ ክብረትን ቀጻልነትን ሃገርና ሓደጋ ኮይኑ ምህላው፡ ብሕሱም ቁጠባዉን ፖለቲካዉን ናይ ጭቆና ሓለንጊእናገረፈ ኣደዳ ጥሜትን ዓጸቦን ብርሰትን ምብትታንን ገይርዎ ዘሎ ደመኛ ናይ ራዕድን ሽበራን ስርዓት ምዃኑ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ እዚ ጸረ- ሰላም ባህርያቱ’ዚ ብዝዓደሎ፡ ንዞባና፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዉንብኲናትን ህውከትን ክርብጾ ይርከብ። ካብ ኩሉ ብዝኸፍኤ ድማ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ’ቲ ንሓው ጎረቤት ህዝቢ የመን ዘብርስ ዘሎ ኲናት መጋበርያ ኩሎም’ቶም ኣብኡ ዝፋለሱ ዘለው ሓይልታት ኮይኑ ብሓዊ ዝጻወትዘሎ ስርዓት ምካኑ’ዩ። ብዋጋ ብርሰትን ዕንወትን ሓው ህዝቢ የመን ክነግድን ብዝመጠዉሉ ናይ ደላላይ ዓስቢ ዕድመ ኣራዊት ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል ዘካይዶ ዘሎ ኣዕናዊ ተግባር 2ይ ስ/ኣ/ማ/ሽ ኣምሪሩ ኮኒኑ።

ህዝብታትና ኣብ’ዚ ዉህሉል ናይ 25 ዓመታት ናጽነት ብዝረኸብዎ ንቕሓት ንኤርትራን ህዝባን ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሎም ዝተገንዘብሉን ርሱን ናይ ለዉጢ ባህጎም ሰማይ ዝዓረገሉን ኩነታትምብጽሑ ድማ ገምጊሙ። ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ’ዚ ኣንጸላልይዎ ዘሎ ብርሰትን ዕንወትን ሓደጋ ስርዓት ህግደፍ ናይ ምቅላስ ጉዳይ ከኣ፡ ድቃስ ዘይህብ ናይ ኣፍ- ኣርክቡ ዕማም ምዃኑ ከኣ መዚኑ። ኣብ’ዚህጹጽ ዕማም’ዚ ድማ ኩሉ ዓቕምታትን ኣቓልቦን ህዝብታትናን ደምበ ተቓዉሞ ሃገርናን ኣስሚርናን ኣዋሃሂድናን ንስሙር ህላወን ቀጻልነትን ሃገርና ብምቅዳም ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ናይ ምቅላስ ጉዳይ ንጽባሕዘይባሃል ዕማም ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ።

ነዚ ንሰላምን ሰለማዊ ፍታሕን ዝኸዉን ሓሰኻ ዘይብሉ ኣራዊት ስርዓት ህግደፍ በቲ እንኮ ዝስቆሮ ብኩሉ መዳይ ዝተደገፈ ዕጥቃዊ ኣገባብ ቃልሲ ክሕምሸሽ ዘለዎ ደመኛ ጸላኢ  ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከኣ ኣነጺሩ።

ታሪኻዊ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ እቲ ካልእ ብትኹረት ዝገምገሞ ሃገራዊ ጉዳይ ከኣ ኩነታት ደምበ   ተቓዉሞ ሃገርና ብዝምልከት’ዩ። ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ናይ ብቑዕን ዱልዱል መሪሕ ደሞክራሲያዊ ሓይሊ
ብኩራት ሕጂ’ዉን ካብ ዝሳቕይዎ ዘለዉ ጸገማቱ ሓደ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) ናይ ኩሉ ሃገራዊ ዓቕምታት ደምበ ተቓዉሞ ጽላል ምፍጣሩ ኣወንታዊስጉምቲ ምንባሩ ገምጊሙ። እንተኾነ ግን ኣሰናዳኢ ሽማግለ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ብዝፈጸሞ ዘይትካላውን ዘይሕጋውን ኣካይዳ ብሓደ ወገን ብዘተን ልዝብን ንከይፍታሕ ብዘርኣዮ ድርቅና ከኣ በቲ ካልእ ወገን ኤሃባደለ ኣብደዉታ ካብ ምእታዉ ሓሊፉ ናብ ኣዋሳንን ፈንጣሕን ጉዕዞ ገጹ ምንቁልቋሉ መዚኑ። ኣቦ መንበር ሃገራዊ ባይቶ ብኢደወነኑ ብዘይኣፍልጦ ናይቶም መሳርሕቱ ኣባላት ሰክረታርያ ንፈጻሚ ሽማግለን ኣሰናዳኢት ሽማግለን ኣደስኪሉ ከብቅዕ ሕጂውን ኣንደገና ብኢደ ወነኑ ንኣሰናዳኢት ሽማግለ  ሕጋውነት ኣልቢሱ ዕለት 5 መጋቢት ሰሚናር ጸዊዖም።

ኣብ’ዚ ወሳኒ ናይ ምድኻም መስርሕ’ዚ ናይ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን (ኤደኪ) መሪሕነት ግደ ነቲ ብኣሰናዳኢ ሽማግለ ዝተበገሰን ዝቕጽል ዘሎን ዘራጊ ኣካይዳ ዘሻድን ተራኡ ሓዲጉ ሃናጽን ኣካብን ግደኡ ክጻወትንኤሃባደለ ናብ ንቡር በታኡ ተመሊሱ ዱልዱል ቀጻልነቱ ንከረጋግጽ ኣወንታዊ ኣበርክትኡ ንክህብ ጸዊዑ። ዉድብና ኤስደለ ድማ ኤሃባደለ ንዝሓለፉ ናይ ምድኻምን ደውታን ተመኩሮታቱ ብግቡእ ገምጊሙን ካብኡክረኽቦ ዝኽእል ትምህርቲ ሓፊሱን ንዉዕዉዕ ሃገር ናይ ምድሓን ዕማም ሰውራና ዝዉዕል ሓይሊ ኮይኑ ንክቕጽል ካብኡ ዝድለ ዘበለ ኣበርክቶ ክገብር ቁሩብ ምዃ ኣረጋጊጹ።

2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማኣከላይ ሽማግለ ዉድብና ብኣድህቦ ካብ ዝረኣዮም ሃገራዊ ጉዳያት ሓደ ናይ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርን ስትራተጂካዊ ግንባርን መስመራትና ዘይተኻኻእ ግደኦምን ብዝምልከት’ዩ። ውድብና ኤስደለብስትራተጂ (መደብ-ዕዮ) ደረጃ ምስ ዘራኽቦም ሕብረ-ብሄራዉን ብሄራዉን ውድባት ኤርትራ ብስትረተጂያዊ ግንባር ዝተጠምረ ስሙር ኣማራርሓ ክገብር ቁሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ምስ ኩሎም ሃገራዊ ሓይልታትድማ ብናይ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት መዓት ናይ ምድሓን ዕማም ንከቕንዕ ዝዓለመ’ዩ። ስለ’ዚ ድማ  ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ሃገርና፥

1, ኣንጻር ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ ዝቐንዐ ንኩሉ ዓቕምታት ደምበ ተቓወምና ዘስምር ክኸዉን

2, ንንቑሕን ወሳንን ተሳትፎ ሓፋሽ ህዝብና ዘአንግድ

3, ሲቪካዊ ማሕበራት ኤርትራ  ኣንጻር’ቲ ክሃድኖምን ክጭፍልቖምን ዝጸንሐን ዘሎን ብቀንዱ ድማ ኣብ ስደት ክነብሩ ገይርዎም ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምቅላስ ብዘለዎም ኣበርክቶ ዘተኣማምን  መሻረኽቲ ናይ’ዚሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ምዃኖም ዝቕበል

4,ሸቶኡ ከኣ ንስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ጥጡሕ ባይታ ንሰለማዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ምንጻፍ ዝብል ምዃኑ ኣነጺሩ።

2ይ ስ/ ኣ/ማ/ ሽማግለና ነቲ 6 መሓዙት ውድባት ኤርትራ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባለን ብኣትኩሮ ገምጊሙ። ምሕዝነት 6 ውድባትናን መስርሕ ምዕባሌኡ ሓልዩ በጺሕዎ ንዘሎደረጃ ምዕባለ ከኣ ብኣወንታ መዚኑ። ንኣወንታዊ መስርሕ ምዕባሌኡ ሓልዩ ብዝገብሮ እናተደመረ ዝኸይድ ምትእምማን ሃንቀዉታ ህዝብና ዘርዊ ዝላ ንከመዝግብ ውድብና ኤስደለ ዝንበረሉ ትጽቢት ንክፍጽም ድልዊምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ስርዓት ህግደፍ እቲ ብጊላዊ ጭቆናኡን ኣዕናዊ ሜዳ ሳዋን ኣሰንኪሉ ክገዝኦ ዝጸንሐ ከይኣኽሎ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰያትና ከኣ ብፍላይ ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡን ዛሕዛሕ ኢሎም ክብተኑን ይገብር ኣሎ። እነሆ ከኣኤርትራ ብዓለም ደረጃ ብዋሕዚ ስደተኛታት ካብተን ዝተፈልጣ ውሑዳት ሃገራት ሓንቲ ኮይና መዛረቢት ዓለም ኮይና ኣላ።መኮንናቱ ድማ ኣብ ናይ ሰብ ንግዲ ተዋፊሮም ንክህብትሙ ዝፈቐደ ነዉራም ስርዓት ምካኑ ገምጊሙ። መንእሰይ ኤርትራ እቲ ካብ ምንጋጋ ዝብኢ ወጺኡ ዝተሓሓዞ ዘሎ ናይ ስደት መገሻ መሰረታዊ መፍትሒ ከምጽኣሉ ከምዘይክእል ብምግንዛብ ንህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን ዝኸዉን ፍትሓዊ ቃልሲህዝብና ንክድግፍ ኣኼባና ጸዊዑ።

ኣብ መዛዘሚ 2ይ ስ/ ኣ/ ማ/ሽማግለ ኤስደለ ንህልዊ ኩነታት ውድብና ብዕምቆት ብምግምጋምን ጭቡጣት መድረኻዊ ዉሳኔታት ብምምሕልላፍን ንፈ/ሽማግለ ውድብ ንጹራት ናይ ስራሕ መደባት ብምሃብን ኣኼባኡ ዛዚሙ።

 

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና ክንዕወት ኢና

ኩሉ ዓቕምታት ደምበ ሰዉራና ንስርዓት ህግደፍ

ብምውጋድ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰትን ምብትታን ነድሕን

2ይ ስ/ኣ/ማ/ሽ ኤስደለ

21 መጋቢት 2016

Short URL: https://english.farajat.net/?p=10222

Posted by on Mar 23 2016 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net