ፖሎቲካ መገለይሲ ቐየስገው፣ ዓውተር ደርብሲ አልግድ (ጥበብድ) ገምድገው ሓሪረትል ለመለም የንቱታት ለቡኑኽር ጉኑዂር መንድርተነኲ።

ኒ ሰልፍልድ  አዊልድ ብርፍዮ ኣዊል ገእ የት፡ ውራ ኣረኻ ደፍዖ ውሪ መኽሰብዲ ዔርዶ፡ አውቲ ክርስትጘ አውዲ ጨሪትሮ ኣኸት ኒ ብርፍ ጃብ ዋድሕድ ገምድጋዃ፡ ትምዮ ምራድድ  ወሪ ኒየትድ ሄበብስና ደርብል ለብነዲ ጉነዲ በጀኸን ከለብርስሮ ሻኽ ኣራኻ ግን። ሓሰብስጋዂ ሓዲስ ሰና ቃልስቶ ዓጀብ ሲሳዂ ወሪ ሳዳ ከባዂ ሰና ቃልስትሮ ሻኽላ። ኩልኩሊበዲ ድንገዲ ገማዂዲ ፍዂዲ ደርብ ወሳዂድ ፈራዂ ኣዳምዲ፡ ምሕልልድ ሓበጣ-ኣረባ (ከትራመ) ሰሮ ቀፍጠንሶ  ከደምሳዂ ደርብድ ፈራዂ  ኣዳምዲ፡ እና ለጛ ነልድ ኣውኒ ዝያዳ ለብነዲ ጉነዲ ጨበራዂንሎም ኤለለይና ገሪዂ ጨገምዳዂ ኣኽላ። እን ደርብ ጣፍሕ ኣኽጋዂድ ፈሩ እርጋዂ ኣዳም ለቡ ዲ ጉዲ  ጀረቦ ዔረት እሙር ጋር ግን። ንድ ሰበትድ ትክስረ መመይሮ ኣልጝድ ከደምሰጋዂ፡ ጀረብረሰና ኩ ኣኾርልድ ድንድየትድ ጉድሮ ገምድሮ ክሹር ንየትድ ካያ ተርያኽ ኣኮክ እማ እን ጀረብሱ እርጋኽ ወቀይ ሰና ኣከላ። ”ጋጙኑ ደበልትናዂ ጛጙኑ እንክስቶክ” ይስታኽ መሰል ትክሰ በርህዳዂሉ ተከኲና። እና መሰል ኒን ዓውቲሳዂ ክድመት ከደምቶ ወሪ የመምራዂ ጋር ፍይደት ናቅሰኣዂ ኣኽሮ ኣከን፡ ኒስ ኣስየግን ያዂ ምራድ ኒ ኣካንሊ ዋኑ፡ ዓውተትል ገእ ይቶ ውራ ጀረብዳዂን? ውሪስኮ ወክት ኣዳዂን? ኒ ኣኾርድ እን ጋር ኣደራ ኣውንኒ? ኒ ጨራ ኻ ኣውንኒ? እና ጋርሲ ኒሰልፍልድ ዋኒሮ ሓሰበው ኤውረው ናው?  ደለሞ ህንቦው ማ ናው? ና ሹር ዓቅም ዲ ከደኑዂ ኣታቲን ካበው መናው? የውዲ ኤሪው ጋንጋንድ ኣኽጊ ፈጠንዶ ሃዳእ ወሪ ደፍእ ይሮ ተብድሮ መመይሮ ከደምስሮ ክመት ግን እና ሺፍሽፋ ኒ ቃሊሳዂና።

ኤርትርያ ፖሎቲካ እና ወክት ኒል፣ ዲማ ሃደግሱ እንታዂሰና፡ ላ ገፍድ ሓከሞ ህንባው ክረም ኣኽናው፣ እን ምልክ ያዕዪሮ  ልውታ ዋኒሮ ለመለም የው፣ ና መቀሉ ከውታትዲ ሻኽስቶ ህንባዂ ደርብ ለመለሙዂ  ትክሰ  ባርህ ኣኽላ። ነት ድንጋሕድ ቃልስታኽ  ክረም ሕክም ህግደፍ ሩ  ናሽ ሻኾ ህንባዂ ግድጝ ሰና ይ ቂጦረድ እንትገለ ዮ፡ ኒውክ ይድ፣ ሰልፍድ ኻ  ኣን ዮ፡ ዪ ንየትሊ ህንባዂስክ ኣን  ጀረባዂስክ እስየኽር ሃብያኽር ትም ይድኖ መርኪሰለዲ ሽኑረለዲ ዮ፡ ከው-ቑዉርሲ ሓቅ እንግት እንሸውኽር፣ ሓረጤክ ዲሂሱኽር፣ ወንቀራ እንገት  ሬሽኑኽር፣ ማልዲ ርድቅዲት ራሰዩኽር፣ ከውታታ (ሻዓብ) ኣደርናር ዲ ክብር ዲት ዳዱ መንደርቶክ። ኤደርናር ብሪኽ ሲ ክዳ-ልውታ ትል ገምዶሉ ናትካ ኣወይሲ ኤርትርያይ ኣኾ ራድዮራዲ ኤሪው እኺርኺር ኤረሪሰና ደርፍፍ ዲሲ ኒቱ ቱሕ ዮክ። ኒ ቃብሎትል ሰገሮ ህንበው ኮዶ ”ከውታትዲ ብረዲ ደኣንድና ኒትካ ጃብ” ዩኑ ጨርሑኑ ሰልፉዂ ፈሃም ደየን ፖሎቲክዂ (ደርባዊ ፖሎቲካ) ዋርዶ ቃልስተጋዂሉ፡ ፖሎቲካ  ፍትሕዲ ኣምርዲ ወንቀራዂ መቅርሕ ኒ ኣክና ምኺርሶ፡ ደካዂ ታሪኽ ሲ ወሻቅድሮ ጝርጝ ሺባ ኤረርስው ኣጭጉምልድ ጓው  ዔሰገው ሰገሰው ጋራተል እኽርኽረል ገጋዕ ዩኑ ና ወክት ደኲስነኲ። ደርብ ፋርዕዂድ (ፖሎቲኪዂ ድሞቕራጥየቱዂ) ወንቀራታትዲ፣ ሺቓኑዂ ኣደድእነዲ፣ ቋሊሰውዲ፣ መርሓውዲ፣ ቤኽ ሻዓብ ኮዶ፡ ኒ ሒልዲ ዋኑ፡ ኒ  ላው ናንድ ልውታ ናቅስሮ ግርስዲ ሒልዲ ዋኑሉ ሕላን-ከተብነድ ኒውክ በተንሶሉ ሸካ ካይል ከብተ ህንቦክ። ኒልድ ብርፍ ያዂ ትጃህ  ኤርትራ ፖሎቲኪዂ መራብ ሽብውል ቐቐርሶ፡ ከርም ሕክሙዲ ከለብ ፋርዓንዲ (ዶሞቅራጥየት መታን ለመለም የውዲ) ኒን ዪሮ ሃደገግራዂ ኒ ዕቡብድ ኮሊት ክልውሮ  ህንባዂ ብኳና ኣረበዲ  ስቆት ክብሮ ህንባዂ ኣታቲን ስማሳዂ ፖሎቲካ ወክት ሊ  ግን ይን ኤረርስናዂ።

ህንቡ ባሩ ፖሎቲካ ኤርትርይዂ ንስኮት ኣኽራሲክ ጂቦ ዋነ ደንቢ፡ ኒ ኒ ጂብና ሰበት ውራ ቶክ ኣኽራ? ይሮ ውንቀርዶ እምንዱዂ  ዋንሳ ኤርዶ ወጀበኲ። ይና ኮሊሩዂ ፖሎቲካ ንድ ዓደድ ሓማረግሶ ከውታት  ኮዶ  እዲኒል ዋንትነዲ ክረዲር ነበክል ሴነጉኑ መንደርተኖክ እንኩኑዂ። እና መጭጭዳዂ መለልዖት ብሪዂልድ ኤሸሻዂድ ደኣንድኖ  ያኽዲ፣ ዪና ብሪል ኳሪሰና ሰና ጫሕ ዮ ፈ ህንባዂ ዕምጭዲ ፍትሕ ብነዲት በርበርዶ ቛልነዲ፣ ላድ ጨሪትሮ ዓውተትል ጋእ ይቶ ላሕመዲ ፍንሕንሕዲ ጀረብዳዂ ወክትል ህንብነኲን።  እን ኒ ብርፍልድ ብሪል ገሞ ህንባዂ ጨገም ፖሎቲኪዂ ኣለለይሶ፣ እን ኒ ገምዳዂ ሙላ ኒ ስርልድ ዓጨጭስሮ ንደንብኽር ኒሰና እንትጚን ማእኮት ቱና ጀረብደኲ። ኣወየ ተለል ፖሎቲኪዂ እስረ ገሪዂ ሓለልዳዂ ገሪው ወክትዲ ፍዳዳዲ  ጀረብደጋዂድ ሰርገሊ ገይቶ ቀደርዳዂ  ፈሃም ዲ ደርብዲ ቛልና ጀርብደኲ። ኮወ-ቑር ዋደሕ ፖሎቲካ ርኤይዲ ሰርገሊ ገእ ሳኽክሎም ኪዋ ክድመትዲ ጃቢስና ጀረብደክ፡  ኒሰና ያኽ ፖሎቲኪዂ  ጨገም ሲ ንየትዲ ትክያኽዲ ጸሎቲ ዲሲ ካያ ሰርገል  እንተረላ፣ ፖሎቲኪዂ ኣንከዲ  ለመለምዲ  ደርብድ ጀረብደኲ። እና ናን ዋስነውዲ ቋልነውዲ ትልድ “ከውዲ ኮሊዲት ኣከይ ለቢልድ ደኣንድኖ ይኑ፣ ይዂዲ ኩዂዲ ያዂ ፖሎቲኪዂ ዋርዶ ባራ፡ እና ይዂ ዲ ኩዂ ዲ ይና ሜልካይ ሕክም ክረም ዓጨጭድኖ ሰና ተለይትነሉ፡ ናን ናትክ ላድ እክባኽ ፖሎቲካ  ጨሪቶ ከደመው ወጨሙ  ኣኽጊ  ላሪ እንተነበክል ኣከይ መቅርሕ እንግገው ኮወ-ቅር ኣኽድኖ ላድ ኩምትት ይድኖ እንተከውሲ ደኣንዳ ያው’’ ፈሃም ፖሎቲካኽ ቁጣና ከው ጋበነው ኣክኒልድ  ደኮላ። እነ መኸላ ኒን ኣካን ሺባ ዳሕ ዮ ህንባዂ ረኤይ ሻው ላድ ላ ኣካንሊ እንኩልኩልዶ፡ እዳነዉ እክክ ክልዎ (ሰፊሕ ሓፋሽ) ና ሒልድክ ኣብይሲ ሰዓሮ  ልውታ ናቅስሮ ካባዂሎም ደርብ ኣኽላ።

ኒ ወረቢዂ ፖሎቲካ ኣጭጉምሲ ወንወኖ ቛላዂ እዳነዉ እክክ ጃቢሳዂ ፈሪዕዂ (ዶሞቕራጥየቱዂ) ኣልጝድ ጭመድ ይግሪ፡ ፖሎቲኪዂ ረኤይ ኣኽን ገሽ ጨመድኒዂ ይስታዂ እንገት ‘’እንተ ኣባይሲ  ላ ናን ኣኽድኖ ጨመድ ያ’’ ያዂ ወላ ንየት ተክ ያዂልድ ጜዂ ኣኽኒ፣ ኣባይሲ ቂልቶሉ ካባዂ መኸላ ጫሪይ ኣኽላ፡ ኮዶ ተር ይጚ ለተቅሳዂ ረኤይ ግን።

‘’ኒትክ ባርኖ ላዂ ኣኽንን’’ የዉ ከውታት እን ኣባይሲ እንጠሪዲ ድመልዲስ ካያ ጎዉ ኣኸውድ እን ዪና ባይሲ እምንድክ ፖሎትካ ስርልድ ኒ ረኤይዲ ግብርዲ ዕምጭዲት ተልተለዉሉ ኣከንኽር እንጠርስጊድ። ምልክ ህግደፍሩዂ ዕምጭ ከውታተል ገምዳኹሲ እምነትድ ከልብርኖ ዕሙጫንሲ ደፍእዳዂድ ከደመዉ ኣከንንኸር ጂብጊድ። ብጅኻነክ እና ፋሪዕ ልዉታ ጀረበዉርእና በረሰው እክክ መታን’’ እንታ ረኤይ ፖሎቲከስ ባርድኖ ናትክድ ኣኽረሪ ላሪ ጃልበትል ሰቐልሳ የዉ ከውታት ጂባዂ እን ኤርትራ ቑሩኹ ረእየሲ ሓወንደው ከደንልድ እንታዂዲ ስቐል ኤሪዉ ጝን የው ኒሰና ና ለመለም ዓልያታዂ ግን ኒንኻ ኮሊት ዓምቕዳዂ ግን የው ኣኽንንነዲን እምንልድ እግረዉዲ፣ ዕሙጫንሲ ኮዶ ድሞ ዓመጨውዲ ኤብድ ሓለፋ ኤርትራውነት ካረረየዉ ለመለምሲ ጠረስዳዂ ዓንደል ፋሕ ሰዉ ጝን። እና ‘’ ትክዲ በከትናርዲ’’ ተኻዂ መኸላ ሸኸዉ ከውታት፣ እን እምንድክ ኮሊትል ፋሪዕዲ ናዩዂዲ ጀርቦ ለመለምየንቱታ ደርብ ሻናሩኹድ ህንባ ውሪ እርጋ ዪስትድኖ ዲ መኾኾስድኖ ህንበኲሎም። ናዉኻ እን መኾኾኾስ ዋስድኖ ናልድ ጨበርሰኲ። ውረድ እና ደርብ ኒን ንጃብር ቃልስቶ ፍትሕ ናቅሰጋኽ ዲ እንጋዂ ደርብድ ‘’ጙንን እስኒን’’ ካያ ኮለል ሰዂ ደርብ ኣኸውድ ለብነዲ ዓንቐፍስነዲር መናብረትል ካረይስኖ ህንብነኲን።

 

እና ሽፍሽፋ ኒኒ፡  ራድዮራ   ደምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ይረሪትልድ ኤድስረሪ ሽፍሽፋ ና ምራድ ሲ ወንቀርኖ ብሊንሊ ገለብድነሪ ጝን።

እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊኑዂ/ ሆደ

 

Short URL: https://english.farajat.net/?p=10575

Posted by on Jan 15 2017 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net