ታና ዖነዲ ብስክዲረዲዂ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ፡01-12-2018

ወክት ውራ ክመ 48 ኤሜታት ደኩዂ ዖነዲ በስክዲረዲ ራሕመት እንግገት ድድነትል ዪና ቓሓርዲ ዪና ምጨዲ ሙረዲ ክርግናኽር ኣኽኖ ህንብነኩን ዪነኩን። ንደንቢ ክደት ዪኒ ካያ።

 

መሽወሪ 30 ዲ ትሕሳስሪ 01 1970 ን አርብየዲ ሰኾታ አመሪ ጃብ፡ ዖነዲ በስክዲራዲትል መንደርቱ እርገው እክክዲ ኤሪ ጋሺቶ እንቶ እርገዉድት ናን አኽራሲክ ና ዓደድ ኤርእስትገው፡ ዕቡብድ ሲሕ አወይሲ ንጉስ ሃይለስላሴር ሕኩም እንሸቀው ህጀን ጦር-ሰራዊት ይስቶውዲ ኮማንዶስ ይስተው ና ሞላድ ኤርትርይ ቚር አኩኑ ኢትዮጵያ ሕክም ዓንቀይ ከደመውዲ፡ ንጃብ ቃልስቶ ኤርእጋኽ ራሕመት ጃሩኽ እንግጋዂ ደርብድ በስክዲርላ ቤተክስታሊ ቱስኖ ረሻሽድ ሰላም ከዊሲ ኩኖ፣ ኒደንበር ግርገሳ  ዖነስ ቅብለድ ፎርቶ ከረንልድ ተቐዉ ስላሕድ ደብደብኖ ግናቲትዲ ብሄሊንዲ  ገንዲ ጀርብዲ ና ማልዲ ና ልጝትዲ ለኻ ባርዱዂድ መርጃኹኑዂሎም ግርጋታት ኣኸዉድ ና ታና ጉድነኲን።

 

እነ አከይ ግብር ኒን ሸዓብ ኤርትርይው ካያ አኽጊ እዲነስኽር ሓመምዳዂ ጥባሳ አረባ ባሮ ደካኽ ግብር ኒን እንሰካ ኣኽን ናን  ፍትሕ ቤት ፍርዲ ዓለሙዂር ሰላም ድ መንደርተዉ እክክ ሲ ዲህስነት ወንቐርስሮ ጀረብዳዂ ኣኲ ዓቕም ብሊኒዂ ላሕመድ ነደቅስጋዂ ኣኾ፣ ኤሪዋ ናዂክ ዓጠጦሎም ግልጭ ዪገዉሉ ኣኸዉድ ገንጆ ህንባዂ ፋይል ግን። ሙቚላ ደኮ ረይሔት ፍትሑዂ ነገሰን እማ ዪን ብሊን ዪና መሪ ተከልነን እና ፍትሕ ኒስ ጂብስና ጋር ነዱዂሲ ገንጂስና እሲኖ ህንበኩና። ንኪትልድር እና ዪና ከውታት ባንዴረት መታን ለበዉሲ ምህሮትል ቱኖ ሓዲስ ወለዶታተል ደኩሮ ድግምል ሽፍሽፊልኽር ተኩሊልር ቋልስሮ ሻዂ ጝን።

 

እነ ዖነዲ በስክዲረዲሩሊ ደገናኹ ዕምጭ ጭነድኒዂ፡ እነ ሌጋ ደገጊ ብሊነውሊ ዳግሊ ካያ እርግላ፡፡ ስንሒት፣ ባርካ፣ ሳሕል፣ ሰምሃር፣ ኣኮሎጉዛይ፣ ደንከል፣ ሰራየ፣ ሓምሴን፣ ጋሽ ሰቲት፣ ላዉዲ ሸግብዲሲ ኮልኽር ሓርብልር ገሪው ና ሰላድምድ ና ነቢር እሱ እርገው ገባር ኽር እንዳኺነ ድድኑኽ። እና ኩናኻ ስረዂ ኤረባ፣ እስላማ ክስታና፣ ብሊና ኩናማ፣ ደሽክልያ ሺልያ፣ ሳሆራ ዓፋራ፣ ዪጊ ፈርግ ሰጘለሉ፡፡ ሰውረትል ብር ለመለምየንቱትዲ ሰላም መንደርተዉ ከዋታት ብርዲ ኩራ ኣኾ 1991ዓም ኢትዮብየት ጨርገፎ ዓዊቲቱዂ። ገለ ጎወሊ እንሰካ እርገዉል ሌጛ ማል ሲኖልኩም።

 

፠ ከደምስጊኒ ደነዳይር ክድመት

ጎና ዓለምስኖ ይነ ሻነ ጉርበት

፠ ጦር ሰራዊት ከረን ገምኑዅ አስመሪልድ

ጃር ጉድናት ይነ ብሪልድ

 

ኔን ደኮዉ ኣኾ ናን ውሪ ህመትል ህንብናዂን ናትካ ወንቐረስ እቑተገ ዪነዉል ማል ሲኖ። ለመለምዲ ወንሺብነዲ ላዂ ግን። ለመለምል ህርግት ዪረን ውሪ ሰኸንትረን ውሪ ገርሄት እስረን ቦኩደዉ ዓይ ህንበነኲ። ኪድንኽር ገንጃ ዲ ወዕብዲ እንከላዂ ወንሺብስሮ ኣከን መሽዉ ኤር ቆፎሪል ቱወዉ ኣኤረሳ እላ። ጀበረት ደንቢ ድርጝ ያዂድ ኔስኮ ብር ቡቑተዂሉ ብራ እን ሕኩመት ናንትት እቚቱ ክረሙዉል ቱነዲን ኒ ጃበረሊድ ኒ ደንበራ ጂባዂ እንሽኽ ግንዲሩዂ ያዂል ኣኽን ንሽዋ ሕኩመቱዂል ኣኽን ጋይትና ደርብል ኣኽን ድደዉ ዪና ከዉ ሺባ ሻኽላ። ድድዳ ኤሪትሪዉ ጃቢቶ ኣኽን ደንቢቶ ዪነት ኤሪትሪንሲ ቋላዂ ኣኻዂድ ራሕመት ከደንልድር ኣግዋረልድር ጨብርግኒን ሙቚለስ ለብድኒል ናዉክ ሕበርድ ለመለም ዪኖ ዪን ዋጅብ ጝን።

 

እማ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑዂ ኤርትራ/ሆደ፡ ንኪ እነ አርብያዲ ሰኾታ አመሪ ጃብ ፍዳ ደከው ይነከው ታና ናዂ እስነ እልብድኑ፡ እንሰካ እስተዂ ዕምጭዲ ጨነድነዲት ጨኖ አንኩክሊ ነከትኖ ሕርቂቅ ይኑ መንደርትኖ ኒየት ዋንቲነዲንናና አኽላ፡፡ ኮዶ ኣዳሚንዱዂራ መናብረትል እና ነወየው ወንተተረክ እንተረው ጋራት አኽነዲን፡  ድምሶ እንትጚን ታርኽ ይና ፍዳታታዂ መዓፈይሰና ጃብረድ ኣኽሮና ጀረብነጝን። ኒ ድግልድኻ ዪን ብሊን ዪናዂሲ ባርጝኒ ኤሪዉዲ ኮዶ ሕበረድ ፈርጝኒ ሙዂር ወረቢዂሲ ጃቢስኑ እኩላ ኤረትራ እኻርስቶ፣ ኤሪዉ ሙሩቑዲ ለመለም ዪነን ዪና እመሪ ትክዲ ላሕመዲ ኪሰሪርዲ ዕልልስረሪ ዲባ እኩሉዂ ሻኽረሪ ኣኽቶና ክድመትል ብርፍ ዪንን።

 

ሰላም ዪና ኮል እንቱዂ ዪስቶ ወላልዉል ፈርሕቱ ገፍ ሰኩና እንኩዂ። ኳዂ ኣንጀረባዂ ዪዂ የነክ ዪነከዉ ድግምል። ኒን ናዉክ ተምኔትናዂ ግን። ኮዶ በሀር ፈርሓት ኣኾ እላ። ኤርብያ ኤመታትሲ ገሪ ከዉ እና ‘’ግርዋ ውራ ጀረባዂንና’’ ዪኑ ሰጝነሪ ወንቐረት ኮዶ ዕልልዲ እንከሊ በለዱዂዲ ሻኸውት ኒ ላዉድ ወንተሶላ ህንበኲ። ፋሺስቲ ኢሳያስ ገናኽር ሻኽላ እኽርኽር ሻኒኽር ሻኽላ ዳጝርን ጨራኽር ሻኽላ ማዳኽር ኒ ነበኺ ኒ ክርዳስክ እና ኤርትረት ዳዱ ኒ ቂጦረስ ተብድና ግን ኒ ስታት። እማ ኒከዉድ ሓሰርሰጋዂ ኤሪትራ ከዉድ ሓሰርስሮ ኒን ዋኒገዉ ሳዳ ኣኸዉድ ኒ ርሕድ ዋኑ እና ድገ ኒኒ ሓርብልድር ዋኺልኽር ኤሪዉሲ ዓንጠጥረክ ጂብኒልኽር ደዉ ዪቶ ኣኽላ። ንሰና ኒ ክረም ህግደፍር ጃርልድር ዳልድር ሺሮ ህንበዉ ኣኸዉድ ኔድ እንተራዂ ትክ እላ። ኤሪትሪን በለድሲ ባርናኻ ኒን ኒግስ ግን ክድመት ጀረበዉ ከውታት ኣግዋረልድማ ሺራኹልድማ ናዕሶ ኮፍ ሲሮ ኒ ደንበራ መደብ ጝን። እማ ሰላም ዪኖ ጎሊተናዂ ኒ ሰፍሲ ጉባዂ ኒ ቂጦረስ ተብዳዂ ግራ ከዉታት መንፈዓት ዮ እሰዂ ኣኽገት ኤርእና ጀረብደኩና።

 

ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ፡ ሰላም መታን ለመለም ያዂ ኣኸዉድ ሰላምሲ ላሪ ክርጛ ኒጃብል ድየጝን ለመለም ኒዂሲ ጃብስሮ ጝን። ዪጝር ከዉታት ኤሪትሪዉሰና ጃብራ ከደምናኽርዲ ለመለም ዪናኽርዲ ኣኽኖ፣ እና ዪና ከዉ ዖነዲ በስክዲረዲ ኒሰና ባንደረትል ለበዉ ሻንዲድ ገንጂስኖ ና ስታትሲ ኒ ፊኹል ጋእሲኖ ሻኽነት ዪና ሕልነዲ ጋብኒን። እክብስጋዂ ሕብረተሰብ (ላሑም እክክ) ወላዉልዲ ዋኺታኹ ባርህሰና ግን። እማ እክብስንን። ዓውዲሲ ረዋዲሲ ርድቕድ እክክ ቆሙድ በሎቲከድ ኒስ እሰግነንኻ እመሪት ልኺኖላ ሻኽኒ። ውረድ እመሪ ንኪ ከደምረዉድ ግን ንሪ ትክዲ ሰርገልዲ ዓማርዲ ሸለክለክራዂ። ደኮሰና ምልሰጝኒ ክብ ይንን ሆደ ዪንን እክብስንን ዪኑ፣

 

ይና ፍዳታት ዲመሲ ኤልብርስናዉ ዪነኩን!!!

ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ 01-12-2018

bilineritrea@gmail.com

 

Short URL: https://english.farajat.net/?p=11204

Posted by on Dec 4 2018 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net