ዘገርም ዘስደምም ኣብዚ ጠዊኩም ተዓዘቡ

 

ንድሕሪት ዝጎትት ኣጋባብ ኣቃላልሳ Eምበር ንህዝቢ ዘይቃለሳ Eንተሎ ሃየ ይዋሓስ ክብለኩም Iልካ ምEዛብ ንቅድሚት ነይ ሰደኩም E

ብነፋሪት ነዊሕ ተጓ

ኣብ

ኣኼባ ካብ ህዝቢ ዘይ ሕወሶ ይባሃል ተዓዊትና

ኳድኣ ብዝያዳ Eድልዩ ነቲ ጨኳኒ ጸላIኹም Iዝካ ኣኼባ ነቶም ዝኣመና Eተርነጥ Eንዳ በልካ Eውት ኣኼባና E

ሕመቕ መርሕነታት ድዩ

ቲ ጠንቂ ክፍለጥ ምEንቲ ክንሪO ኩላትና ስ ዋላ ሕመቕ ናታትና E

ስለ ዝኾነ ኽኣ

በዚ ኣካያይዶ

ብፍሽለቱ ርዛይን ዝገብር መሪሕነት ክንደይ ኮን ምጣዓመ

ካምቤን ምርጫ ንመሪሕነት ኣብ ግዜ ጉባኤ

መንበሪ ገይሮሞ መራሕ ውድብ ምዃን ዝኸፍኤ

ካል

ተላዘቡ

በጀኮ

ንመሰረታት ተ

Eንኮ መልሲ ብርህቲ ህርፋን ስልጣን መራሕትና ዩ ተቃዉሞ ደንበ ስጉምቲ ዘይሰጎመ Oም መንዩ ዘይ ጓሃየ መንከ ዘይ ሓመመ ’E ክሰርሑልና ኣይካኣሉን ኣድማI ዝረኤ Eንተ በልካዮም ከም ጨው ዘይ ይዋሓጠሎም Oም ካልE ዝሓስብ ፈጺሙ ዘሎ ዘይ መስሎም ..ኤ ብቕርሕንቲ ናብ 20 ከፋፊሎም E

ክንደይ ሰባት ሓሳቦም ለዊጥና ካብ ህ

ብዚ Eዋንዚ ናይ ሓሶት Eውት ኣኼባ ኣካይድና ...ፍ መንጢልና E

ስከ ሓቂ Eንተልዩ ኣስማቶምን ቅጽሮምን ግለጹልና ጉድለታትና ኣሚና ኣካያይዳና

ንውልቀ መላኺ ስርዓት ዝቅይሮ የለን ንሓዋሩ

Eንተ ዘይ ተቀይሩ ኣረጊት ኣማራርሓ ክሳብ ሙርኩስ ዝገብሩ E

ሕራይ ብሓድሽ ተሓድሶ ንቕልጡፍ ዓወት ድሕነት

ምብልና ብኣረጊት ናይ ውድባት ኣሳራርሓ ውርደት E

ዋናዊ Eዚ ይኹን ናይ ኩሎም ተለባት መሰረት ኳኽ ሓሪ

Uልና ምዓስከር ህ

...ፍ ከም ዝሃጀምካ ንፍሹል ኣኼባ Eውት ኣኼባ ኣብ Eገለ ኸተማ ብመራሒ ተኻይዱ Eናበልካ ነቲ ካብ 30 ዘይ በዝሕ በጀካ Eቶም ካብ ቅድም ኣትሒዞም ዛመኑ ካልE ዘይ ተሓወሶ ቃልሲ Eውት ምባሎም ዘሕፍር ኣምበር ዘሕብንን ዘኹርEን ኣይኮነን Eውት ኣኼባ ክባሃል ከሎ ንህዝቢ ሓደ ሩUይ ራI ቀሪብካ በቲ ራI ፍረ ውጺት ቃልስኻ ሓድሽ ህዝቢ ንህግደፍ ገዲፉ ናብ ኣኼባኻ ምስ ዝሳተፍ ጥራሕ Eዩ። በቲ ሓደወገን ኣኼባ ክምራሓለይ ይድለ በቲ ሓደ ወገን ክኣ ህዝቢ ከምዘይ ይሳተፈካ ናይ ስልጣን ንቕድሚት ሰሪ

ኣብ ራ

Eካ መርሆ ሓድነትን መርሆ ኣቃላጠፊ ዓውት ርጊጥካ ሓደ ራI ከይ ኣቐመጥካ መን ክስEበና Iልና ንጽበ Eዚ ተቃውሞ ደንበ ድሕረ ግምባሩ ዘየጣጥሔ መEቆቢ ዘይብሉ ንህዝቢ ከEቁብ ኣይክEልን ብቕዓት ውን ይብሉን። ዝሰርሕዎ ናብ Eዳጋ ዘይወርድ ህዝቢ ዝሪO ስለ ዘይ ሰርሑ ህዝቢ ኣብ ኣኼቦOም ይሳተፎ የሎን ህዝቢ Eንድሕሪ ዘይ ተሳተፎ ቃልሲ ኣኼባታት ክትEወት Iልካ ምሕሳብ ጌጋ ገምጋም ጥራሕ ኣዩ ክኽውን ዝኽEል። I ዘይብሉ ቃልሲ ገንዘብካን ግዝየኻን ምብካን ነቶም ዝኣመና ጥራሕ ናብ ለውጢ ኣኼባ ከካይዱ ኣሻሓት ከፊላካ ንነፋርት Eውት ኣኼባ ኣካይድና ምባሎም ውጹE ሓሶት ብኣንጻሩ Eኳድኣ ኩሉ ህዝቢ ስለ ዘይ ተካፈሎ ፍሹል ክንብሎ ኣሎና ንብል፡ ምኽንያቱ ካቡU ሰጊርና ራI ኣቐሚጥና ናብ ህዝቢ ዝካፈሎ

Eቲ ናይ ብሓቂ ምEቡልን Uውትን ኣኪባታት ኣካይድና ናይ ሓባር መጥቃEቲ ኣብ ርEሲ ጸላI ተጻI ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ውልቀ መላኺ ዲክታይተር ምEንቲ ክንሳጋገር Eብል። Iሂን ሚሂን ተባሃሃሉ ዝብል ጹሑፍ ሰዲደ ግደፍዶ ክምልሳስ ናብ ወብሳይዶም Eውን ቅጭ መጺEወ ዘይ ለጠፈO ጎስዮሞ ስቕ Iሎም ከም ዘለው Eውን መርትO ኣሎ E

ካብ ገብሪሂይወት

ዚ ኽኣ ናቱ ናይ በይኑ ምኽንያት ዘይ መለጠፊኤን ኣብ ዝመጽE ከብርሆ Eየ። (ኣቡ ዓሸራ) የሕዋትና ዝተሳገርናዮም ስዋት

የሕዋትና ኣላይ ዘይብሎም ስንኩላት

ስድራቤት ስዋትን ስንኩላትን

ሓላፍነቶም ከይ ረሳ

ኣብ ሓቂ ደው

ንመገዲ

ጽኑ

EIልና EላሞOምን ራህዋOምን E ቃልሲ ይሓተናሎ

ውድባት ሕመቕ ተደመሮ ዘለወን ኣበሳ

ንስልጣነን

ተጋጊኻ ዝብል

ትም

Short URL: https://english.farajat.net/?p=2359

Posted by on Nov 16 2006 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net