መስከረም ዳት ነት ስዉር አገልጋሊ ህግዲፍ

Amino305 (Eritrean Unity Room Paltalk)

16-04-2006

ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግዲፍ ብተቃወምቲ አካላት ዘይአምን ሙካኑ ወትሩ ተቃወምቲ የብልናን ክብል ይስማዕ ብህልውና ናይ ተቃወምቲ ዘይአምን ስርዓት ብዛዕባ ተቃወምቲ ክዛረብ ወይ ዝኮነ ጸለመ አብ ልዕሌኦም ክዝርግሕ ስለዘጸግሞ እቲ ሓደ ክጥቀመሉ ዝክእል መላ ብተቃወምቲ ዝፍለጡ ብተግባር ግን ቀንዲ ናቱ ዕሱባት አብ ውሽጢ ተቃወምቲ ብምዝርጋሕ ነቲ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ክገቲእ ሓያል ጻዕሪታት ከምዘካይድን ዘይተአደነ ናይ ምጣኔ ሃብታዊ ዓቅምታት ከምዘዋፍሪን ብሩህ እዩ።

ብዙሕ ጽልግሊግ ዝበለ ነገራት አብ ቅድመና ተገቲሩ ዝጸነሔ ሎሚ ግን ክቃላዕ ዝጀመረ  ንአብነት መስከረም ዶት ነት ሓንቲ ካብተን አለዋ ዝባሃላ ናይ ተቃወምቲ ወብ ሳይት ኢያ ነይራ አብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ናይ ህግዲፍ መሳርሒት ኮይና ትርከብ ልክዕ ከምቲ አቀዲመ ዝገለጽኩዎ እቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንየለዋን ዝብለን ተቃወምቲ አካላት ብዛዕበኤን ክብሎ ዘይክእል ተዓጢቃ ሒዛቶ ከምዘላ ድማ ብተግባር ክንከታተላ ጸኒሕና።

አብዚ ሎሚ ቅነ ብረድዮ ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ ዝወጸ መግለጺ መዝሚዛ አብ ውሽጢ ተቃወምቲ አካላት አብ ነንሕድሕዱ ክነጻነጽን እቲ ዝዓበየ ናይ ስራሕ መድብ ዕይኡ አወንዚፉ አብ በለካን ለኽዓካን ክአቱ ሓያል ጻዕሪ ከተካይድ ተራእያ እቲ ዕላማ ድማ ንጹር እዩ ብሕልፊ ዝኮነ ናይ ምጥርናፍን ሓድነትን ብደረጃ ኪዳን ይኹን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንአብመንጎ ተቃወምቲ አካላት ዝነበረ ምርሕሓቅን ፍልልያትን ዘጽብብ አብ ሃገርና ለውጢ ንምምጻእ ከቃላጥፍ ዚክእል ሓድነታዊ ጉዕዞ ብቀጥታ ንዲክታቶርያዊ ስርዓት አስመራ ዕምሩ ዘሕጽርን ንህዝብና ድማ ተስፋ ዝህብ ስለዝኮነ ዝኮነት ነቃዕ በየን ትርከብ ከመይ ነቲ ሓድነታዊ ጉዕዞ ንገትኦ፡ አብ ሞንጎ እቶም ንሓድነት ተዓጢቆም ብሓባር ክሰርሑ ተበጊሶም ዘለዉ አካላት ናይ ዘይምርድዳእን ፍልልያቲን ንፈጥር፡ ዝብል እከይ ስራሕ ነውራም ተግባራት ናተይ ኢላ ተዓጥቃቲሉ ከምዘላ ናይ አደባባይ ምስጢር እዩ።

ልክዕ ድማ ገለ ገለ ስክፍታታትን ናይ ዘይምቅዳው ተርኢዮን ከስዕብ ክኢሉ እዩ ንአብነት አብ ናይ ፓልቶክ ብጉዳይ ሃገሮምን ህዝቦምና ማዓልታዊ ዝመያየጡ ናይ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ አካል አባላት ይኹኑ ካልኦት ግዱሳት ኤርትራውያን ምስ ገለ ገለ ልኡኽት ናይ ህግዲፍ ዝግበር ክትዓት ሎሚ ቅነ ሓደ ካብቲ ቀንዲ አካታዒ ኮይኑ ዝቀነየ ዛዕባ እዚ አብ ላዕሊ ዝጠቀስኩዎ ብመስከረም ተናኪሱ ዝሳወር ዘሎ ጉዳይ እዩ ነይሩ ካብቲ አሉታዊ ውጽኢቱ ሓደ ሓደ ህንዱዳት አባላት ናይ ኤዲኪ ካብ ጸቢብ ውድባዊ ስሚዒታት ተላዒሎም ምስ ቶም ኮነ ኢሎም ልክዕ ከም ናይ መስከረም ዶት ነት ዕላማ ዘለዎም ዕሱባት ናይ ህግዲፍ ኢድን ጋንትን ኮይኖም እዚ ግሃዲኤ ክኩነን አለዎ ንሃገርና ናይ ወጻኢ ኢድ ምትእትታውን ብናይ ወጻእተኛታት ሓይሊ ንኤርትራ ወሪሩ ስልጣን ክጭብጥ ዝደሊ ካልአይ ገጽ ናይ ህግዲፍ እዩ አብ ዝቢል ወፈራ ምስ ብዙሕ ቅረታ ክሳብ ካብ አባላት መሪሕነት ተዓጢቆሙሉ ምቅናዮም እዩ (ልክዕ ስእሊ ናይቲ ዝተካየደ ወፈራ ብሓደ ግዱስ ናይ ፓልቶክ ተከታታሊ አብ ፓልቶክ ውግእ ጀሚሩ ዘርእስቱ ጽሑፉ አስፊሑ አቅሪቡዎ አሎ)።

ገለ ለባማት አሕዋት አይፋልኩምን አይትታሃወኩ መልሲ ኪህብሉ ተሓቲቶም ስለዘለዉ መልሲ ንጸበ ገጋ ተረኺቡ ኢልካ ማዕረ ምኹናንን ክንድዚ አጋኒንካ ምቅራቡን አየድሊን እዩ ነጺህና ክነቅፍን ክንእርሚን ኢዩ ዝግባእ ንተዓገስ ንዝበሉ ጸማም እዝኒ ሂቦም ድምጺ አብ ምድማጽን ምኹናን ምቅናዮም ሓደ ካብቲ መስከረም ዶት ነት ዝተዓወተሉ አብ ጥቅሚ ህግደፋ ዝዋዓለ ተርኽቦ እዩ።

እዚ ግን ባህሪያት ናይ ቃልሲ ሓደ አወንታዊ ተረክቦ እየ ዝቆጽሮ ብወገነይ አብ ጉዕዞና ነቲ ተዓጢቅናሉ ዘለና ዕላማ አብ ዓወት ክሳብ ዝበጽሕ መን እዩ መቃልስትናን መን እዩ ኸ ንዓና ተመሲሉ አንጻር ህዝብናን ንጠቅሚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝሰርሕ ዘሎ ከነጽረልና ዝካአለ መድረክ ስለዝኮነ ሕጂዊን ከም ትማሊ ንእግሪ መንገዲና ገፈጥ መፈጥ እንዳአለና ንቅድሚት ክንጋዓዝ ኢና እቶም ንጸቢብ ውድባዊ ጠቅሚታቶም ንከርዊዩ አብ ሕሱር ፕለቲካ ተዋፊሮም ዝቀነዩ ባእታታት ድማ አይፋልኩምን እንተ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ ቀንዲ መሳርሒ ህግዲፍ ትኾኑ ስለዘለኹም ልቢ አዕቢዩ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ አብ ሓድነትናን ጥርናፈናን እምበር አብ ውድበይ ውድብካ ስለዘይኮነ እንተዘይሃውተትኩም ይሕሸኩም ይብሎም።

እንተ ን መስከረም.ነት ግን እቲ ከተገልግልዎ ህርድግ ትብሉ ዘለኩም ስርዓት ብጀካ ሃባ እንካ ስለ ዘይፈልጥ ድኻምኩም ከምቲ ትሕዝትኡ ሕሱር ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ክተሪፍ እዩ ወያ ሞኽባዕቲ ድማ ካብቲ ተቃዋሚ ድምበ ለልያ ፈልያ አርሒቃትኩም ስለዘላ ጉልባብኩም ተቀሊዕኩም ኢኹም ደጊም ድሕር ሕጂ ብመደናገሪ ትሕዝተኩም ዝታለል የለን።

ሓድነትዊ ምጥርናፍ ግሃድኤ ብምንም ታአምር ዝዕንቀፍ አይኮነን

ብሓድነት ተቅወምቲ ውድባት ዝብህሪሩን ነቃዓት ፈቲሾም ሓዊ ዘናክሱ በቲ ዘባርዕዎ ሃልሃልታ ቀንዲ ዝሽልበቡ ንሳቶም እዮም

ሓድነታዊ ጉዕዞና አብ ግሃድኤ ከይተወሰነ ንሓድነት ኩሉ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝዓለመ እዩ

ዝኽርን ክብሪን ንስዉአትና

ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግዲፍ

Short URL: https://english.farajat.net/?p=2408

Posted by on Apr 16 2006 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net