ጠቕላላ ጉባኤ ኪዳን ኣገሳሲ ስጕምቲ ኣብ ምሕያል ደንበ ተቓውሞ

ቤት ጽሕፈት ዜና

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

19.06.2006

ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፉ

ዘይምቕባል ዝመሰረቱ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ክሳቐ ከምዝጸንሐ ክልተ ሰባት ውን ዘይፈላለይሉ

ሓቂ

ገጹ ዝጓዓዝ ለውጥታት ምህላዉ ዝሕብር ኣዎንታዊ ምልክታት ክቀላቐል ይጅምር ኣሎ።

ሎሚ፡ መብዛሕት

ዲክታቶርያዊ ጕጅለ፡ ኣብ

ኰነ ኣብ መርሆ

ኣለዉ።

ዝተፈላለየ ስነ

ተሰማሚ

ድማ፡ ኣብ መንጐ ክፉትን

ምኻዱ ዝሕብር ፍሩይ ምልክታት

ስምም

ዝምዝገብ ዘሎ ለውጢ ዘንጻባርቕ

ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብ

ቅኑ

ከየስመርናሎም ክንሓልፍ ዘይንመርጽ ክልተ ነጥብታት ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ

 

 

60 ዓመታት ናይ ፖለቲካ ተመኵሮU: ብናይ ካልOት ርEይቶIዩ። ኣብዚ መወዳEEዋናት ግን፡ ዋላ ዘገምታዊ ይኹን ደኣምበር፡ ናብ ቅኑE ጐደናOም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብዘይካቲ ኣብ ስልጣን ዘሎቲ ናይ ካልOት ርEይቶ ምቕባል ብዝምልከት፡ ኣብ ኣተሓሳስባOOም ለውጥታት ብምትEትታው Eዙዝ ተገዳስነት ሂቦም ክሰርሕሉ ጀሚሮምሓሳባዊ መንቀሊታት ዘለዎም ፖለቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ዝተሐተ ነጥብታትOም ኣንጻርቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክታቶርያዊ መርሆ ሓቢሮም ክሰርሑ ምብቃOEጹውን ዝዀነ ኣተሓሳስባ ዘሎ ፍልልይ ወይ ጋግ EናተረሓሓቐIዩ። ስለዚ፡ ኣብ መጋቢት 1999 Eተበጽሐ ሓባራዊE ንምምስራት ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት፥ ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባIዩ።ዚ ደረጃ ንቕሓትዚ ክብ ክብሉ ምኽኣሎም ድማ፡ ናብE Eዞ ገጾም ቀዳማይን ኣገዳስን ስጉምቲ ሰጉሞም ምህላዎም Iዩ ዝሕብር። ኣብዚ:-ቀዳማይ

ክሊ ወጻ

ካልኣይ

ምኽንያቱ ድማ፡ ኣብ መወዳ

ውጽ

ኣብ

ተመሊስና፡ መብዛሕት

ውድባት ምንባሮም

ገለጻታት

ተረድ

ዝምድና ናይ ኣብ ሓደ ርሻን ዝቕመጡ ስድራቤታት

ብሓባር ዝግልገልሉ ነገራት ውን ከይተረፈ ዝዋጠጡን ዝበኣሱን ዓይነት

ስለ

 

 

:- ቅኑE ገምጋም ናይ ዝዀነ ይኹን ፖለቲካዊ ዓወት፡ ካብEተረጋገጸሉ ታሪኻዊI ክግበር ከምዘይከኣልን፤:- ዝዀነ ይኹን ፖለቲካዊ ዓወት ብሞራላዊ ሽነኹ ክቕየስ ከምዝግባEIዩ።Eታ፡ Eቲ ሞራላዊ ውጺIታቱ Eዩ ኣብ ባይታ ናብ ነገራዊIት ዝቕየር።ቲ ቅድሚ ምቛም ሃገራዊ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ዝነበረ መድረኽ EንተደኣOም ንምሕዝነት ዘቖሙ ውድባት ኣቐዲሞም ነንሓድሕዶም ዘይፋለጡIና ንምልከት። ተቓወምቲ ውድባት ኣብ ሕድሕዶም ዝስንዝርዎ ዝነበሩውን ካብ ኣፍልጦ ዝብገስ ዘይኰነስ፤ ካብ ፖለቲካዊ ምውራዛይን ካብ ግጉይ ታሪኻዊOን ዝብገስዩ ነይሩ። ኣብ መንጐዞም ውድባት Eዚኣቶም ዝነበረ ዝምድና ልክE ከምEሞ፡ ኣብ ዝዀነ ማለት ክሳብ ኣብIዩ ዝመስል ነይሩ።ዚ፡ መዓልታዊ ዝምድና ናይቶም ውድባት ብናይ ሕድሕድ ምዝልላፍን ወጥርን ዝልለI

ዝነበረ ኵሉ ጕዳያት ብቐሊል ክሰግሮ ትጽቢት ክግበረሉ ዝከኣል ኣይኰነን። ስለዝዀነ ድማ፡

ነቲ ኣብ

ፍታሕ ረኺብካ፡ ንምሕዝነት ወሳንን ቅልጡፍን ግደ ንኽጻወት ምብቃ

ኣይነበረን። ይኹን

ክመጽ

ዝጸንሐ ናይ ምብታትን ክውንነት ዘገላግሎ ፍትሓት ብሓባር ኣብ ምንዳይ ምስግጋሩ፡ ብኹሉ

ኣይኰነን። ናይ ር

ኣገጣጥማ

 

 

ዩ ነይሩ። ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ባይታ ዝተበገሰ ምሕዝነት ነቲ ኣብ ቅድሚU ተደቂኑEዋን ምምስራት ምሕዝነት ኣብ መንጐ ውድባት ዝነበረ ጽንኩር ጸገማት መሰረታዊE ዝከኣል ጕዳይምበር ምሕዝነት፡ ምስቲ ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ኣትሒዙ ተጎዝጊዝዎE ዝጸንሐ ኵሉ ዓይነት ሕጽረታት ኣነጻጺርካ፥ ካብቲ ንኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሜዳ ከሳቒAቀኒታት ኣገዳስነቱ ኣነኣIስካ ክርA ዘይከኣል ዓቢ ፖለቲካዊ ክብO (ዝላ) ምዃኑ ዝከሓድEይቶን ፖለቲካን ፍልልይ ዘለዎም፤ ከምU ውን፡ መበገሲ ናይOም ንሓደስቲ ፖለቲካዊ ምEባለታት

 

Short URL: https://english.farajat.net/?p=2482

Posted by on Sep 19 2006 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net