መተሓሳሰቢ !

 

ንብጾት ኣባላትን ተደናገጽትን

ኣበየናይ ቦታን ውድባዊ ምት

ብሓድሽ ኣገባብ ነብስና ኽንውድብን ዝሓሸ ባይታ ተሓኤ

ተጠቂምና ህላውነትናን ታሪካዊ ግደናን ከነረጋግጽ ብህጹጽ ንጥለብ ኣለና

ውድብና ተሓኤ ካብ

ኩሉና ኣባላት ናይ

 

 

 

 

: ንናይ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ናይ Eዮ ሰልፊ ነበር፤ ሎሚEኽካባትን ጸኒሕናን ኣለናን ብዘየገድስ: ታሪካትና ከነሕድስን/ባይቶ ፈጢሩ ስለዘሎ ነዚ Eድል:: ኣብ ውሽጢ መሪሕ70ታት ክሳብ 90ታት ብምስጢር ዝተጻወትናዮ ግደ ዓብን ኣገዳስን ምኻኑዚ ምስጢራዊ ምንቅስቃስ ዝጸናሕና ብጾት ዘይንፋላለየሉ ታሪካዊ ሓቂ E::

ምስቲ ደማዊ ውግ

ሱዳን ድሕሪ ም

ቀረባ ግዜ ክንጠቃቃ

ምጽንሑ

 

 

 

E ሕድሕድን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ተጻቦOታት ተደማሚሩ ተደፊEEታውና ግን ብቀጥታ ሓድሽ ግምባራት ኣብ ነናሓድሕድና ከፊትና ክሳብE ምጽና ርዱE Eናኾነ: ዝበዝሔ ክፋልና ኣብ ውሽጢ ተሓኤ ሰ/ባይቶEንሆ ሕጂ ከም ሓደ ኣገዳሲ ጉጅለ ንሓድሽ ተበግሶና ኾይኑ:: ስለዚ ምሕዳሱን:

ዝሓለፍናዮ ድኽመታት ብሓላፍነት ምምዛኑን

ነዛ መተሓሳሰቢት

ዝጸናሕናን ገና ዘለናን

ምንቅስቃሳቱን ብውዱብ ክንቃለሰሉ ዝዓበየ ዋጋ ክንከፍለሉ ተበግሽና

ዝሓለፈ ብናኣሽቱ ጉዳያት ከይንፋላለ መታን ግን ኣብ ምጂማር ናይ

 

 

 

Eዋናውን ኣገዳስንዩ ብሃልቲ I: ንሕና EዞምEንሰድድ ዘለና ብጾትኩም ኣብቲ ዝሰፍሔ ግምባራዊ ቃልስታት ኤርትራI:: ሎሚ ብEግበት ንደስኪሉን ተበታቲኑን ዝጸንሓ EላማታትናንAለና:: ሎሚውን ከምቲዚ ብቅሉE ከነበግሶ

E

ብግቡ

 

 

 

ንደልዮ ዘለና ሰልፍና: ኩሉና ርEይቶን Eጃምን ክህልወና ኣገዳሲ:: ነዚ Eዋናዊ Eድል መታንE ክንጥቀመሉ ዝሓለፈ መዛግብትናን ታሪካቱን Eናገናጸልና ንበገስ::

ሕጂ ንተበግሶና

ሃገር ንምድሓን

ከምዘይክ

ብደረጃ ሰልፍታ ሰሪ

ዓለምና ብኻሊሲዮን

ዘለና ፍቱን መድሃኒት ኣብዝሓ ሰልፍታት ዝዓበየ ምስክርነት

ጽሕፍቲ ምስ ተዘርግሔትን

ንግበር ብጾት ዝዓይነቱ ደወል ናብ ኩሉና ተደዊሉ

 

 

 

Eንታይ ዓይነት ስም ንሃቦ ብዘየገድስ ንታሪክናን Eላማታቱን ብግቡE መዚኑ:: ኣብዚ ነዊሕ ተመኩሮና ሓድነት ናይ ኩለን ውድባት ኤርትራ ኽረጋገጽEል ሕርሕራይ ጌርና ተማሂርና I:: ካብዚ ግEዙይ ተመኩሮ ንምድሓን ንነብስናEና ሃገር ከነድሕን ዋላ ቁጽርታትና Eንተበዝሔ ኣብ ጽንኩር ኹነታት ከም(ድምጽና) ኣወሃሂድና ክንሰርሕ ከምEንክEEዚ ኣብ ዓለምና EንርE:: Eዛ ኣብ ታሕቲ ሰፊራ ዘላ: ውሳኔታት ጉባኤ ተሓኤ ሰ/ባይቶ ናብ ህዝቢ ምስ ወረደን Eንታይ: ደወል ናይ ቃልሲ: ደወል ናይ ጽንዓት:

ደወል ናይ ሓርበኝነት

 

 

 

Eንሆ ተጀሚሩ ነሰንዮ ብጾት::

ብጽንዓት ንቃለስ

 

 

 

ክሳብ ዓወት !!

ስለምንታይ

ከይተሰጋገረ ጸኒሑ

 

 

 

ዩ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ክሳE ሕጂ ናብ ሰልፊ?

1.

ኤርትራ ጥ

ቈይሙ ዝነበረ ናይ ሓርነት ግንባራት ብ

ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ካብ

ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ንምልዛብ ቅሩብነቱ ምግላጹ ዝዝከር

ምርጫ

ዝጸንሐ ብረት

 

 

 

ስርዓት ኤርትራ ንብዙሕነት ዘተባብE መርሆ ስለዘይውንን፡ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነትUይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ሰፊኑ ነይሩ Eንተዝኸውን፤ Eቲ ባEዳዊ መግዛEቲ ንምልጋስU ንብU ናብ ሰልፍታት Iዩ ክሰጋገር ዝግብO ነይሩ።Eምነትዚ ተበጊሱ፡ ድሕሪ ናጽነት ምስቲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝሓዘIዩ። Eዚ ጥራሕ ውን፡ ዘይኰነ፡U ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ምዃኑ ገሊጹን፥ ንመግዛEIትዮጵያ ንምውጋE ተሓንጊጥዎEማሙ ኣብቂU’ዩ ካብ ዝብል Eምነት ከምዘውረደ ውን ብወግI ኣፍሊጡን

I

ህዝብን ጐረባብቲ ሃገራትን ኣህጕራዊ ማሕበረ

ስለዝነበረ፡ ነዚ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ዝወሰዶ ቅዱስ ተበግሶ ከም ሕመቕ ብምግምጋም፡ ኣብ ናይ

ቅንጸላን ማ

ንተቓወምቱ ብሓይሊ ንምድሳስ ከኣ፡ ኵሉ ኣሎ ዝብሃል ፖለቲካውን ፕሮፕጋንዳውን ዲፕሎማስያውን

ቍጣባውን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዓቕምታቱ ተጠቕመ። ብሓጺሩ፡

ብናይ ዘመናዊ መንግስቲ ኣተሓሳስባ ዘይኰነስ፤ ብናይ ሰውራን ናይ በረኻ ስነ

መረጹ። ነዊሕ ከይከደ ግን፡ ተቓወምቱ ጥራሕ ዘይኰኑስ፡ ህዝብን ኣባላትን ደገፍቲ ህዝባዊ ግንባርን

ውን ከይተረፉ ግዳይ ናይ

ብሕግን ዘይም

መርሆ

 

ዩ። Eንተዀነ ግን፡ Eቲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝጨበጠ ስርዓት Iሳያስ፡ በቲ ኣብEዋንቲ ካብሰብን ዝረኸቦ ሞራላውን ንዋታውን ደገፋት ሰኺሩEሰርትን ምንEኣስን ምንጽጻግን ናይ ስልጣንን ሃብትን ምብሓትን መርሆታቱ ቀጸለ።Iሳያስን መጋባበርያታቱንሓሳብን ክቕጽሉዚ ኣተሓሳስባዚ ኰኑ። ከም ሳEቤን ናይዚ ሰልፍታት ዘየፍቅድ፡ ብቅዋምንEዘዝ፡ ስልጣን ዘየካፍል፡ ንኵሉ ዓይነት ፍልልያት ብሓይሊ ክፈትሕ ዝፍትን ግጉይዚ ድማ፡ ናይ ህዝብን ናይ መራሕትን መሰረታትን ህዝባዊ ግንባር ነበርን ተቓውሞታት

E

 

ናዓዀኸ መጸ። ስርዓት Iሳያስ፡ ካብዚ ቅልውላዋትዚ ንምህዳምን ንቈላሕታ ህዝቢ ናብ ካልE

ንምስሓብን ምስ ጐረባብቱ ዙርያ ምላሽ ውግኣት ኣባር

ዋላ ነቶም ኣብ ጐድኑ ተሰሊፎም ክሳ

 

A። ንፍሽለታቱ ንምሽፋን ከኣ፡ ንተቓወምቱE ናጽነት ዝተቓለሱ ብጾቱ ብክሕደትን ብልሽውናን ካልE

ዘይረብሕ ክስታት ብምቕራብ ክኣስርን ክቕንጽልን ተራ

 

Eየ። Eዚ ኵነታትዚ ተደማሚሩ፡ ስርዓት

I

 

ሳያስ ናይ ሓይሊ ቋንቋ ጥራሕዩ ዝርዳE፤ ብሰላማዊ ኣገባብን ብልዝብን ለውጢ ክመጽE

ኣይክ

ብዓመጻዊ ኣገባብ ዘይም

ዝተቘጽረሉ መድረኽ ውን ነይሩ። በዚ፡ ውድብና ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ዝብል ስም ሒዙ ክቕጽልን፤

ነቲ ብጽቡቕ ድሌት ኣውሪድዎ ዝነበረ

 

Eልንዩ ዝብል Eግበት ሰፊሕ ባይታ ከምዝረክብ ገበረ። ኤረ! Eጡቕ ተጋድሎ ወይ ድማ፡Eማን፤ ከም መAቀኒ ናይ ምቅዋምን ዘይምቅዋምን ስርዓት IሳያስEጥቂ Eንደገና ክስከምን ተገደደ።

2.

ቅድሚ ምፍንጫል ዝነበረ ናይ ሓባር መጸው

ጸኒሑ።

መደብ

ዘይከኣል ሓቂ

ኣትሒዞም ክሳ

ንክጽው

ውሳኔ ዘይምም

ፖለቲካዊ ድሌትን

 

 

ምፍንጫላት ዝፈጠሮ ህልኻት፡ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘጋጥም ዝነበረ ምፍንጫላት፡ ብመን ነቲ ናይI ስም ይሕዝ ዝብል ምስሕሓባትን ህልኽንዩ ክስነEዚ ምስሕሓባትዚ፡ ኣብ ርEቲ ካልE ናይ መፈላለዪ ነጥብታት ተደማሚሩ፡ ተመሳሳሊEዮ ዘለዎም ውድባት ብሓባር ንኸይሰርሑ ክዓናቕፍ ዝጸንሐ ረቛሒ ምዃኑ ኣሉ ክበሃልIዩ። ብዙሓት ተቓወምቲ ውድባት፡ ካብ ቅድሚ ናጽነት ይኹን፤ ካብ ናጽነት ንድሓርE 2006 ብናይ ቅድም ክብል ዝጽውEሉ ናይ መዋEል ሓርነታዊ ተጋድሎ ስምU ይርከቡ ምህላዎም ውን ጭቡጥ ምስክርነት Iዩ። ጠንቂ ናይዚ ድማ፡ ብናይ ብዙሓትEዛዝን፤ ኣብ ኣስማት ተንጠልጢልካ ናይ ምንባርን ዝፈጥሮ ዘይጥUይን ዘይብሱልንIዩ።

3.

ምቅይያራት ንግዚ

ፖለቲካዊ ውድብ ዘመሓላልፎ መል

ከምዘይኰነ ብሩህ ክኸውን ይግባ

ሒዙ፡ ኣይኰነን ዘገድሶ። ስለዝዀነ ድማ፡

ህዝቢ ው

ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ህዝቢ ብመላ

 

 

ምቕያር ናይ ስም፡ ንሰዓብትና ከደናግሮ Iዩ ዝብል ስግኣት፡ልክE’ዩ፡ ብውድባት ዝግበር ናይ ስምU ገለ ምድንጋራት ይፈጥር ይኸውን። Eንተዀነ ግን፡ ንህዝቢ ዘገድሶ Eቲ ውሱንEኽትን ብግብሪ ዝዋስኣሉን Eላማታትን ደኣምበር ኣስማቱ ጥራሕE። ህዝቢ፡ መን ረብሓU የረጋግጸሉ ደኣምበር፡ መን Eንታይ ስምEቲ ስም ብምልዋጥ ዝፍጠር ምድንጋራት ዘላቒ ኣይኰነን።Iሉ ሓዲሩ፡ ኣብቲ ረብሓይ የረጋግጽዩ ዝበሎ ውድብ ምEሳሉ ኣይተርፎን Iዩ። ኣብU ባይታ ናይተን ዝወዳደራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምዃኑ ክዝንጋE

የብሉን። ብኻል

ዘገልግል ኣይኰነን ኣብ ዝብል

ምዃኑን ክ

 

E ኣገላልጻ፡ ሎሚ ንሓደ ሰልፊ ክድግፍ ጸኒሑ፡ ጽባሕ Eዚ ሰልፊዚ ንረብሓይEግበት Eንተደኣ በጺሑ፡ ንኻልE ሰልፊ ክድግፍ ከም ዝኽEልን መሰሉEመነሉ ዘለዎ ጕዳይ Iዩ። ኣብ ፖለቲካ፡ Eዚ ክፍሊ ናይ ሕብረተሰብና ንዘልኣለም ናተይ፡

E

 

ዚ ከኣ ናትካዩ ዝብሃል ነገር የለን።

4.

ሓይልታት ወይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መዋ

ዘረጋገጽዎ ዓወታት ይኹን ዝፈጸምዎ ጕድለታት ብዘየገድስ፥ ኣብ

 

 

ኣብ መዋEል ብረታዊ ተጋድሎ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰልፍታት፡ኣብ ተሓኤ ይኹን ኣብ ህዝባዊEል ብረታዊ ተጋድሎ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰልፍታት፡ቶም ኣባላት ናይዘን ሰልፍታት

E

ስለምንታይ ዘይ

ብዘየገድስ፡ ኣብ ል

ጥርጣሬታት ብቐሊል ዝጥመት ኣይኰነን። ናይ ሰልፊ ምምስራት ሕቶ ኣብ ዝለዓለ

ወይ ጀብሃና ይሕሸና፡

ከምዝጸንሐ ውን ዝስሓት ኣይኰነን።

ሰልፊ ንምምስራት ዝጽው

ኣይንፍለጦ ብዘየገድስ፡ ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዓበይቲ ለውጥታት ክምዝገቡ ተራ

 

ዚኣተን ዘይነበሩ ተጋደልቲ፡ ስለምንታይ ኣነ ዘይሕበር ወይ ድማ፡ ኣነ ህይወተይ EንዳኸፍልኩEመን ዝብል መረረታት ፈጢሩ Iዩ። Eዚ መረረታትዚ፡ ርትዓዊ ይኹን ኣይኹንEሊ ዝዀነ ይኹን ዝምስረት ሰልፊ ክፈጥሮ ዝጸንሐን ጌና ውን ዝፈጥሮ ዘሎEዋን፡ ግንባርናEዚ ሰልፊዚ ፋሕ ከብለናዩ ዝብል ስግኣታትን ድምጽታትን ክቀላቐልሕጂኸ፡ Eንታይ ሓድሽ ነገር ስለዘሎ Iዩ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶE ዘሎ ? ኣብዘን ድሕሪ ናጽነት ዝሓለፋ 15 ዓመታት፡ ንፍለጦ ወይEዮም

I

ሓይልታት ንረብሓ ህዝቢ ዝቘመ ማለት ከምዘይኰነ፡ ካብ ተመኵሮ

 

ዮም። ብቐዳምነትን ልEሊ ኵሉን ከኣ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኵሉ ብስም ሓፋሽ ዝምሕልን ዝጥሕልንU ክርዳE ምኽኣሉ Iዩ። ከምU

ውን፡ ዝተቘራረጸን ሓድነት ዘይብሉን ናይ ተቓውሞ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ለውጢ ከምጽ

 

E

ከምዘይክ

ይኹን ካብ ተቓወምቲ ርሒቑ፡ ናይ ተዓዛባይ ቦታ ሒዙ ክጓዓዝ ዝጸንሐ።

ኣተሓሳብ ናይ

ተጽ

ይኹን፥ ኣብ ውሽጢ

ድማ ውጽ

ኣብ ደምበ ተቓውሞ ተሰሊፎም ነቲ ስርዓት ዝምክትዎ ሓይልታት ምህላው ድማ፡

ናይ

መጻ

ዝመንጨዉ ውድባት፡ ብሓባር ከሳርሕ ዘይኽ

ኣይኰነን። መብዛሕት

ፖሊሲታት ፍልልያት ዘይብሎም ኣይኰኑን። ስለ

ዝብል ናይ ዝንባሌታት መለለዪ

 

Eል ተገንዚብዎ Iዩ። ስለዚ ውን Iዩ፡ ዝበዝሐ ክፋል ካብ ህዝብና፡ ካብ ስርዓት IሳያስEዚ ኵነታትዚ፡ ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ይኹን ኣብ ተቓውሞ ዝርከቡ ሓይልታት ዝፈጠሮEኖታት ኣለዎ። ምምስራት ናይ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ወይ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንቲ ገዛI ስርዓት ብ2001 .Eተጓሃሃረ ናይ ለውጢ ጠለባትን ምንቅስቓሳትንIት ናይዚ ተጽEኖታትዚ ምዃኑ ዘካትE ኣይኰነን። ሎሚ፡ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ፡Eኹል ምስክርነትዚ ሓቅታትIዩ። ኣብ ንታሪኻዊ ጕዳያት ዝምልከት ዘሎ ናይ ርEይቶ ፍልልያት ብዘየገድስ፡I ኤርትራ ከመይ ይኹን ኣብ ዝብል ሕቶ፡ ኣብ መንጐቶም ካብ ተሓኤ ይኹን ካብ ህግሓኤEል ናይ ስነሓሳብ ፍልልይ የለን Eንተተባህለ ምግናንOም ኣብ ዓለምና ዝተራEዩን ጌና ውን ዝርኣዩ ዘለዉ ሰልፍታት፡ ኣብ ዝኽተልዎዚ ከኣዩ ሓደ ሰልፊ ክነሱ፡ ጸጋም የማን ማEከልEናተዋህቦም ብሓባር ከም ሓደ ሰልፊ ክሰርሑ ዝርኣዩ። ናይ 5 ወይ

10

ንዝበዝሐ ሓባራዊ

ተረድ

ምቹ

ሓይልታት ኤርትራ፡ ነቲ ክሓልፍዎ ዝጸንሑ ናይ ምፍንጫላትን፡ ካብ

ዝግበር ዝነበረ ምስሕሓባትን ህልኻትን ሰጊሮም፡ ናብ ሓድነትን ሓቢርካ ምስራሕን መድረኻት

 

ወይ 20 ወይ ካብU ንላEሊ ሚIታዊ ፍልልያት Eናሃለዎም ክነሶም፡ ሓደ ሰልፊ ኰይኖምEላማታቶም ንምEዋት ሓደ Iድ ኰይኖም ከምዝቓለሱ ምግንዛብ የድሊ። ካብO’ዚ ብምብጋስ፡ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ሰልፊ ንምምስራት ዘኽEE ባይታ ኣሎ ዝብል Eምነት ኣሕዲርና ምህላውና ከነረጋግጽ ንፈቱ። ኣብ ርEዚ፡ ተቓወምቲU Iቡ ዝመጽE ኣብ ኣስማትEታዎም፡ ኣብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባOም ዓቢ ለውጢ ከምዘመዝገቡ ዝሕብር ኣዎንታዊ ስጕምቲ

I

ድሕነት ኤርትራን፡ ብሓባር ዘሳርሕ ጕዳያት ንምድህሳስ፡ ኣብ መንጐ ውድባት ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ

ርኽክባትን ልዝባትን ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል።

ዘለዎም ውድባት ናብ ምምስራት ሓደ ሰልፊ ንኽበጽሑ ዝሕግዝ ረቛሒ ምዃኑ ብሩህ

 

ዩ። ኣብዚ መዳይዚ፡ ምምስራት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባርን፡ መስመሪ ጕባኤ ግንባር ሃገራዊEዚ ውን፡ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ መደብ EዮታትIዩ። ከምU

ውን፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ዝብል ስም፡ ምስ

መግዛ

ፍትሕን ሰላምን ማ

ስርዓት ንም

ጥራሕ ዝምልከት ዘይኰነስ፡ ንዅሎም ኣብ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ረብሓ ዘለዎም ኤርትራውያን

ፖለቲካዊ ውድባትን ጕጅለታትን ዜጋታትን፥ ብፍላይ ድማ፡ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ዝምልከት ስለዝዀነ፡

ሓድሽ ሰልፊ ብሓድሽ ስም ምምስራቱ፡ ኣድላዪነቱ ካብ ዝዀነ ይኹን ግዜ ንላ

ነዚ ንምግባር ዘኽ

 

ቲ ዝሓለፍናዮ መዋEልን ኣንጻርEቲ ዘካየድናዮ ቃልስታትን ደኣምበር፤ ምስዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘሎና መድረኽ ግጥምያ ምEንቲEርነትን ዲሞክራስን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዝሳነ ስም ኣይኰነን። ዲሞክራሲEዋት ዝግበር ቃልስታት፡ ነቶም ብተመኵሮ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ዝሓለፉ ዜጋታትEሊ ሎሚ ዝዓዘዘ Iዩ።Eል ምቹE ባይታ ውን ኣሎ Iልና ንኣምን።

ውሳኔ

ጕባኤ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ዝመሳሰል ፖለቲካዊ መደብ

ከም

ውሽጢ ክልተ ዓመት ንኽምስርቱ ክብገሱ ጸዊ

ከም

ዝብገስ ምስረታ ናይ ሰልፊ ዘሕድሮ ጥርጣረታትን መረረታትን ንምውጋንን፤ ከም

ዝምስረት ሰልፊ ኣብ ኣባላት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ጥራሕ ተሓጺሩ ከይተርፍን ብምሕላይ፡ ካል

ኣብ ምምስራት ናይ

ዘሎ መስርሕ መታን ክሳተፉ ብማለት

ዘሕለፈ። ሰልፊ ዝምስረተሉ ግዜ፡ ብቅሩብነትን ምርድዳ

ዓመት ዝሓጸረ ክኸውን ከምዝኽ

ግን፡

ምምስራት ሰልፊ ዘብጽሕ ጕባኤ ክገብር ወሲኑ ምህላዉ ክፍለጥ ይግባ

ጕጅለታትን ማሕበራትን ውልቀሰባትን ርክብን ልዝብን ዘካይዳ ብኣባላት ሰውራዊ ባይቶ ዝምርሓ

ሽማግለታት ኣብ ኵሉ ኵርንዓት ናይ ዓለም ክቖማ

ዝብል ሓሳብ ንምብሳልን ሓሳብ ንሓሳብ ንምልውዋጥን ብወገና ኣብ ንሓርነት ዳት ካም ፍሉይ

ንፓርቲ ዝምልከት ዓምዲ ክህልወና መደብ ኣሎና።

 

 

6ይ ሃገራዊ ጕባኤ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ: ካብዚ ሓቅታትዚ ብምብጋስ፡ 6ይ ጠቕላል ሃገራዊEዮታት ዘለዎም ውድባትን ጕጅለታትን፤U ውን፡ ንዲሞክራሲ ዝሕለቑ ዜጋታትን ማሕበራትን ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ባይታ ዘለዎ ሰልፊ ኣብU። ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ኣብዚ ጕባኤዚ ናብ ሰልፊEተሰጋገረ ክEውጅ ዝኽልክሎ ዝዀነ ይኹን ምኽንያትEንተዘይነበረ፤ ነቲ ብሓደ ውድብU ውን፡ EOዚ ሰልፊዚ ዝኣምኑ ሸነኻት ካብ ምስንዳE ኣትሒዞም ክሳብ ምስረታ ናይቲ ሰልፊIEንተነውሐ ክልተ ዓመት ክወስድ ኣለዎ ዝብል ውሳኔEን ናይቶም ዝምስርትዎ ሸነኻት ካብ ክልተEል ርዱE Iዩ። ካብ ክልተ ዓመት ንላEሊ ዝኸውን ግዜ ምውሳድEምብዛ ምድንጓይ ማለት ስለዝዀነ፡ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ምስቶም ዝተሰማምU ሸነኻት ናብE። ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታትንIየን። ኣብ ርEዚ፡ ነቲ ምምስራት ናይ ሰልፊ

ብጽንዓት ንቃለስ

 

 

ክሳብ ዓወት !

!

Short URL: https://english.farajat.net/?p=2484

Posted by on Aug 24 2006 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net