መግለጺ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ብምኽንያት ዕስራ ሰነ – መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ሎም መዓልቲ፡ ዕስራ ሰነ፡ መዓልቲ ዝኽሪ እቶም ምእንቲ ናጽነት እታ ጠርናፊትን ሓቛፊትን ኩልና ዝኾነት ኣደ መሬት ህይወቶም ዝሃቡ ጀጋኑ፡ መዓልቲ ዝኽሪ እተን ኣብ ጥሙይ ከብደንን ዕሩቕ ዝባነን ዕረን ዓንዴልን መሪሩና ከይበላ በጃ ሓርነት ህዝቢ ትንፋሰን ዝሃባ ሰማእታት ኤርትራ እያ።

እቶም ኣብ ግዝየ ብረታዊ ገድሊ ኣዒንቶም ኣብ ዕላማ ሓርነት እናጨመቱ፡ ሓላፍነት ህዝቢን ታሪኽን ተሰኪሞም፡ ኣሕዋቶም ኣሓቶምን ሓንጊሮም፡ የማን ጸጋም ከይበሉ ‘ኣብ ብልሒ መላጸ’ ከይደነኑ ቀጥ ኢሎም ዝመረሹን፡ እቶም ኣብ ኣሰሮም መሬትን ባሕርን ኤርትራ ካብ ገዛእቲ ሓይልታት ናጻ ምስ ወጸ’ውን ስለ ልኡላውነት ሃገር፡ ስለ መሰል፡ ስለ ራህዋን ስለ ሓርነትን ህዝቢ ህይወቶም ዝኸፈሉ፡ ገናውን ዝኸፍሉ ዘለዉን እቲ ዝለዓለ ክብሪ ይግብኦም ። በጃ ሓርነት ህዝቢ ዋጋ ምዃን ካብቲ ዓበይቲ ክብርታት ህዝብና ክሳብ ዝኾነ፡ ንሕና’ውን መስረትና ህዝቢ ጌርና ንቃለስ ክሳብ ዝሃለና፡ ታሪኽ ሰማእታትና ከነኽብርን ሕድሮም፡ ክንሕሉን ክንፍጽምን ክንዲ ዝከኣለና ክንጽዕር ግዱዳት ኢና።

ታሪኽ ሰማእታት ኤርትራ ታሪኽ እቶም ቅድሚ ዘመን ገድሊ ኣብ ፓለቲካዊ ቃልሲ ንሓርነት ህይወቶም ዝሃቡ ኣባሓጎታትና፡ ታሪኽ ኣብ ዘመን ገድሊ ንናጽነት ዝሓለፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን፡ ዓበይቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን፡ ታሪኽ ኣብ ናጽነት ዓብዮምን ጎቢዞምን ብሓርነት ክንብሩ እናተመነናሎም ምእንቲ ክቱር ፍቕሪ ዝበቖሉላ መሬትን ፍቕሪ ሓርነትን ህይወቶም ዝሃቡ መሳቱናን ምንኣስ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዩ። እዚ መስመር ወለዶ ከይበተኸ ዝቕጽል ዘሎ ታሪኽ ሰማእትነት ደኒንና እነስቆንቁነሉ ዘይኮነስ፡ ኣፍልብና ነፊሕና እንኾርዓሉ እዩ።

እንተኾነ ኣሰር ታሪኽ ጀጋኑናን፡ ዘመልከቱልና መኣዝን ሓርነትን ከይሃስስ እንዘይተኸናኺንናዮ፡ ኣደዳ ተበለጽቲን ሰረቕቲ ታሪኽ ከምንኸውን ርጉጽ ነገር ከምዝኾነ ክንዝንግዖ ኣይግባእን። ድሮ’ኳ እቲ ሰራቕን ገባትን ታሪኽ፡ ንረኣዪ ብዘስደምም ኣገባብ ነቶም ብህይወቶም ዘየኽበሮም ጀጋኑ – ወረ ንገሊኦምስ ህይወቶም’ውን ከምትሓልፍ ዝገበረን ንገሊኦም ድማ ኣብ ጎዳጉዲ ኣስፊሩ ብሕሰም ክረግፉሉ ዝጽበ ዘሎ – ንሕድሮም ጠሊሙ፡ ንደቆም ኣዘኽቲሙ፡ ንስድራኦም ብዘይ-ጠዋሪ ኣትሪፉ፡ ንታሪኽ ገድሊ ንበይኑ ክግብት፡ ዝወዓልናሉን ዝተዋሳእናሉን ኩነታት፡ ብገዛእ ኣዒንትና ዝረኣናዮ፡ በእዛንና ዝሰማዕናዮን፡ ብዘይነበሩ ወደስቲን ተዋሳእቲን ጠማዚዙ እናቕረበ፡ ታሪኽ ጀጋኑ ሰማእታት ክስርቕ፡ ንስሙ ወርቂ መዛዘሚ፡ ስም ጀጋኑ ግና በለቕ ለቢጡ እናሸፈነ፡ ከበሮ እናደሰቐ ከረሳስዓና ላዕሊ ታሕቲ ይብል ኣሎ።

ስርቂ-ታሪኽ፡ ስርቂ-ሕድሪን ጭውያ ፍትሓዊ ዕላማን ሰለ ዝኾነ፡ እዚ ስርቅን ጭውያን’ዚ ድማ ንብዙሓት መንእሰያት ኣደናጊሩ ዕላማ ቃልስና ንገባር እኩይ በትረ መንግስትነት ክነጨብጥ ከምዝነበረ ኮይኑ ከምዝስመዖምን፡ ብኡ ኣቢሎም “እቲ ኩሉ ንኸምዚ እንተነይሩስ‘ሞ ኩሉ ከንቱ’ዩ ነይሩ” ናብ ዝብል ድቀት-ሞራል ክሳገሩ ዝፈታትኖም ዘሎ ብድሆ ምዃኑ ከነስተባህሎ ይግባእ። ስለዚ ድማ ኢዩ ሓቀኛ ታሪኽን ሕድሪን ሰማእታት ኤርትራ ወትሩ ክንዝክሮን፡ ክንሓስቦን ከነስተንትኖን ብሶላን መልህቕን መጻኢ መንገድናን ምዕራፍናን ክንገብሮ ዝግባእ።

ሓቀኛ ሕድሪ ኩሎም ሰማእታት ኤርትራ፡ ኣብ ሓቂ እተሰረተት፡ ሓርነት ዝወጸት ሃገር ምትካል፡ ሓራ ዝኾነ ህዝቢን፡ ሓራ ኣተሓሳስባ ኣብ ህዝቢ ምስራጽ፡ ፍትሒ ማዕርነትን ሰላምን ዝነገሶ ስርዓት ምጥያስ እዩ። በዚ ሎሚ መዓልቲ ዕስራ ሰነ እምበኣር፡ ነዚ ሕድሪ’ዚ እነሕድሰሉን፡ ክንዲ ዝመጸ ፈተና ይምጻእ ካብዚ ዕላማ’ዚ ነግ-ፈረግ ኣይንብልን ኢልና ቃል እንኣትወሉን ንምትግባሩ እንጎየሉን ዕለት’ዩ።

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ዕስራ ሰነ፡ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ፡ ሕድሪ ሰማእታት ብምዝካርን፡ እተጠልመ መብጽዓታት ንምትግባር ቃል ብምእታውን ከም ምንቅስቓስ ዝቖመሉ ዕለት እውን እዩ። ሎም ኣብ ካልኣይ ዓመት እዚ ምንቅስቓስ፡ ምእንቲ ራህዋ ሰላምን ፍትሒን ሃገር፡ መንገዲ ሓድሽ ልደት ሓርነት ቀይሱ፡ ነዊሕ ግና ርጉጽ-ዓወት ዝመዛዘሚኡ ጉዕዞ ተተሓሒዝዎ ኣሎ።

ዋጋ ሓርነት ከቢድ እዩ። ስለዚ ድማ’ዩ ክንድቲ ዝኽብደቱ ዋጋ እተኸፍለሉን ሕጂ ውን ዝኽፈለሉ ዘሎ። ብቖጸራ ዝመጽእ ሓርነት ሰለዘየለ ድማ፡ እዚ ዋጋ ምኽፋል ዕረ እንዳጠዓመናን ከይፈተናዮን ክቕጽል እዩ። ኣብ መወዳእታ ግና ሕድሪ ሰማእታትና፡ ነቶም ጨውዮሞ ዘለዉ ጎሓሉ ብምእላይ ፡ ምሉእ ብምሉእ ከምንትግብሮን ከምንበጽሖን ኣይንጠራጠርን፡፡

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ ይኹን!!!

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ

ዕስራ ሰነ ክልተ-ሽሕን-ዓሰርተ-ሓደን

June-20-EYGM-Press-Relase-Kunama-Audio    كوناما

June-20-EYGM-Press-ReleaseArabic-Audio       عربى

.

.

Short URL: https://english.farajat.net/?p=5161

Posted by on Jun 21 2011 Filed under Articles, Press release. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net