ደቂዓድናተጣዒሶምካብሰማይተመሊሶም!!

ወድዓድካብስደትዕለት 1 ማጃ 2012
ሰላምንኹሎምደለይቲለውጥንሰላምንፍትሕንደቂኤርትራኣብውሽጥንኣብስደትንኣቀዲመበቲንውልቀመላኺንሰዓብቱንዘባህረረወረሕማሙንሞቱንከምመሸቀጢክጥቀሙሉዘገደድኩሞምኣገናዕ! ክብለኩምእፈቱወልቀመላኽንኤረ-ቲቪንክጻወትዎዝሃቀኑንተቃወምትንደለይቲፍትሕንራህዋንሰላምንከምሓሰውትንደለይቲጉድኣትሃገርንህዝብንኣምሲሉንምቅራብንንምድሃልንንምጽላምንዝተዛረቦንዝበሎንኩላትናተኸታቲልናዮኢና፡ግንውልቀመላኺዘይተረድኦነገርእንተሎህዝቢኤርትራብልቡጸሊእዎንፈንፊንዎከምዘሎደይምእማኑኢዩ።ብኣንጻሩ ‘ኳደኣከምቲዓረብዝብልዎ (እንቀለብኣስ’ሕርዓላኣሳ’ሕ’ር) ወዮተግባርጠንቋላይናብነብሱተመሊሱ።
ኣነኣይሓመምኩን! ኣነዕድለኛኢየ! ወይጉድ!ኣንቱምሰባትነዚዘረባዝበለፕረሲደንትናይሃገረኤርትራኢዩያኢ! እዝስኣሽምባይዶፕረሲደንትናይሃገርኢየበሃሊተራሰብ’ኳእንተበሎኣይፋልካን! እዝስሃየንታ’ ዩከምኡኣይባሃልን’ዩሕማምከእንኹልናሓደኢዩዕድለኛንዘይዕድለኛንየብሉንኢልካትመዕዶንትመኽሮንወይከኣትገንሖ፤እቲመስደምምእዞምወረዝነዝሑናይኢንተርነትንዘመናዊመራኸቢታትንተኽእሎኣለዎምኢሉምእማኑንገዛእርእሱናይሕማምምልክትምዃኑምዝንጋዕኢዩ: ውልቀመላኺብጌጋዘይጥርጠርፍጡርጌሮምዘቅርብዎመጣቃዕቲውሑዳትኣይኮኑንግንኣብዘንዝሓለፋናይሕማሙንሞቱንወረዝነፈሰለንቅንያትቅድሜናክጸርፍዎንከላግጹሉንቀንዮም።
ወዮንሱንዕሱባቱንዝሓሰብዎተንኮልንንካልኦትዝደፈንዎመድፈናንመጻወድያንባዕሎምዳኣወዲቆሞግናከምቲ(ተረቲዕናከይብሉእግባይ)ዝብልብሂልናይኣበውእነሆኣብዘይሓሰብዎደልሃመትተሸሚሞም።
ከምኣርእስቲናይዛሓጻርጽሕፍተይመሪጸያዘሎኹዛንታናይሓደድሒሩካብቶምኢስያስከምቀንዲሓለፍትንገበርትንሓደግትንዝመዘዞምክውንነትኢያግንሽምዓድንሰባትንኣይክጠቅስን’የ።
ግዜኡኣብመፋርቅሰብዓታትኢዩሓደካብደቂዓዲ ……… ስራሕክደሊንመታሕትናብከተማ ……. ይገይሽድሕሪክልተወርሒናብስድራዝለኣኽገንዘብስለዘይሓዘኣብስራሕክቅጽልመረጸንስድራቤቱእከለሞይቱዝብልደብዳቤብስምሓደመሳርሕቱንዓዱይሰድድቤተ-ሰቡኣዝዮምሓዚኖምንጉህዮምንናብቲንሱዝነበረሉዓዲደሃይከናዲሰብልኢኾምወዮልኡኽስኢንዎቀቢጹንዓዲ ….. ይምለስከምስርዓትሓዘኖጌሮምረሲዖሞኣብዕለታዊናብርኦምተጻሚዶም።
ድሕሪሽድሽደተወርሒወዲኣብግዜጥሪንዓዱክምለስመዲቡኣውቶቡሳትተሳፈርቲዘውርዳሉሓውሲ-ከተማካብታዝቅመጠላዓዲቁርብፈተትዝበለኢዩ: ኣብኡውዒሉብጸላምሰብኣብጓይላምስኣድሃበነጸላተጎልቢቡቅድምንገዝኡሰብምስሳኣነትኽኢሉናብዳስይመጽእብወዝቢሓንቲካብተንደቂዓዱርእያቶግንክሳብከበሮትሕዝሱቅኢላንሱኸኣሰብደይረኣዮመሲልዎገጹሸፊኑስዕስዕኣምሲዩ: ወያዝፈለጠቶታራኣበጺሑከበሮምስሓዘትነዛከምኣርእስቲመሪጸያዘሎኹደርፊ ( ደቂዓድናተጣዒሶም ** ካብሰማይተመሊሶም)ኢላትደርፍወዮመታለሊዓዲጥርኢሉኣንቲጓልተካሊተንኢሉብበትሪክሃርማይህንጠሽዑከይተፈለጦገጹይቀልዕ (ከምፕረሲደንት) እቲዳስብፒትሮማኪስበሪሁስለዝነበረእዚኹሉሰብየለልዮነታጓልዝበለታደርፊከኣኩሎምብሓደድምጺይደርፍዋሓቅነቱኸእይቃላዕ።ስለዚሕጂ’ውንሓቅነትናይውልቀመላኺንኹሎምበቲኣርቲፊሻልሓንጎሉንሓይሉንብልሓቱንዝምክሑዝነበሩከይተረፈተቃሊዑ! ኣይረድ።
ዕላልቀዳሞትጥዑምንመሃርንመለበምንስልዝኾነእዛትስዕብዛንታክነግረኩምፍቀዱለይ፤
ሓደሓዲሽመርዓዊምስሓማቱከይተቓልዐከብቲሒዙብእንዳሓምኡእንዳሓለፈመርዓቱከእእንዳኣቦኣተመሊሳስለዝነበረትሰላምክብሎምየላግስ፤ (መዓልኩም! ሓማቱንሓምኡንወጺኦምስለዝነበሩወያመርዓት፤ደሓንዶውዒልካኢላትቅበሎ፤ኣደይየለዋንድየንኢሉይሓትት? የለዋንትብሎሰብኣይኣላጊሱምስሰበይቱይራኸብ፤ከምኣእንከለዉወያሓማቱደበኽትብል፤ወዲዝገብሮጠፊኡዎየሽበድብድመርዓትትገብሮጨኒቅዋንዓኣብዚቆፎታሓባእኣደይክሳብዝእትዋትብሉብምሒርታህዋኽኣብክንዲብእግሩብርእሱኣብታቆፎይኽተትሕጂወያሓማትርእይእንተበለትጥራይነብሱምልስኢላኣንቲመንዳኣሉእዚኢላንጓላትሓትት? መርዓትተቀቢላ፤ኣያይትብላ፤መንኣያኺዓይንኺ’ደፈን? ኣያይደጊማ፤ወይሓማትተረዲእወንወይለይእቲወዲዓዲእከለ? መርዓትእንዳሓፈረትእወትብል፤ሓማትትቅብልኣቢላክላበልውጻእዝወደይ (ገጽካከይረኣናመዓኮርካረአና) ኢላቶይበሃልሕጂ’ውንእቶምንውልቀመላኺሓቀኛገጹዘይፈልጡመንእስያትንህጻናትንገጹከይረኣዩማዓኮሩርእዮምንብለኩም።
ስለዚኣንቱንውልቀመላኺተቃልዑዘሎኹምደንበ “ኣለና “ን “ፓይሎትን”ካልኦትሓቅነቱእትፈልጡኣብቲጀሚርኩሞዘሎኹምምእንቲምግላልንውድቀትንውልቀመላኺክትቅጽሉመንእሰያትከኣብተናጸልይኹንብልፍንቲተካይድዎዘሎኹምተቃወምቲውድባትንማሕበራትንውልቀ-ሰባትንሲቪካውያንማሕበራትንወዮንብዙሕዓመታትዝቀጸለቃልስኹምኣዎንታዊወጽኢትከምዝገበረንኣነጥራሕዘይኮነውልቀ-መላኺብገዛእነብሱብመልሓሱኣሚኑሉኢዩ’ሞዮሃናክብለኩምእፈቱ።
ኣንቲኤረይኩሕሎ
ራህዋኺቀሪቡሎ
ወዲኣፎምክዕሎ
ወድዓድ

Short URL: https://english.farajat.net/?p=6986

Posted by on May 2 2012 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net