መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ V ጸዋዒት ንዝበረኸ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት!!(መልእኽቲ ንኹሉ ደላዪ ፍትሒ ብፍላይ ከኣ ንመንእሰይ ወለዶ)

ድሕሪ ምቕልቃል መድረኽ ንሓባራዊ ዘተን ፍሽለቱን ብዙሕ ዘይርጉእን ስምዒታውን ፖለቲካዊ ተዋስኦ ክርኣዩ ጸኒሖም’ዮም፡ ፤መድረኽ

ንሓባራዊ ዘተ እቲ ዘይቅርዑይን ፈላላዪ ፖለቲካዊ ጉዕዞኡ ካብ ህዝቢ ሓያል ተቛውሞ ኣጋጢምዎ ከም ጻሕሊ ድሕሪ

ምስብባሩ ይኾነለይ’ዶይኸውን ዝብል ኣጉል ፈተነ እታ ጉጅለ ህግደፍ

ዝጥቀመላ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ሜልኡ ብተደናገጽቱን ከደምቱን ኣቢሉ ክሰርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን፡ ፤ተደናገጽቱን ደገፍቱን ኣብ ሾሻል ሚድያ ወጽዮም ኣብ ልዕሊ ሓቀኛታት ደለይቲ ፍትሒ ብኣውራጃውነት ክኸሱ’ውን

ሕፍር ኣይበሉን፡ ፤ኣካይድኦም ጸንኪሩ፡ ህዝብን ሃገርን ክሓቚፉ ብዘይምኽኣሎም ቁሉውላው ስለ ዝኣተዎም ብተደጋጋሚ ኣብ ሬድዮኦም ተዋስኦ ክሰርሑ’ኳ እንተፈተኑ ኣዎንታዊ መልሲ ክረኽቡ ግን ፍጹም ኣይከኣሉን፡ ፤ፍሽለቶም ውጽኢት እቲ ፈላላዪ ጠባዮም’ዩ ክብሃል ይክኣል ምኽንያቱ ለውጢ ዘምጽእ መንእሰይ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ዝሓቚፍዎ ክፈላልይዎን ብሕብሪ ዓይኑ ክመርጽዎን ምርጫ ወሲዶም፡ ፤ንጉጅለህግደፍንጎድኒገዲፎምኣብ ልዕሊ ስመር ዝብል ዘሎ መንእሰይ ኩናት ከፊቶም ክንቀሳቐሱ መሪጾም፡ ፡ሓይሊ ህዝቢ ካብ ሓይሊ ገንዘብ ከም ዝበልጽ ዘንጊዖም ንቁሩባት መንእሰያትብሓይሊንዋት ሓቚፎም ኣብ ሬድዮኦም ኣውሎ ኣውሎ ክብሉ ሓግዮምን ኣለዉን፡ ፡እዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ኣውሎ’ኸ ካብ ናይ መድረኽ ማሰ ብምንታይ ይፍለ?እስከ ሓደ ሓደ ኣብነታት ንርአ፡ ፤

1. መድረኽ ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ከለዉኣብመራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዒላማ ጌሮም ፖለቲካዊ ጉዕዞኦም ፈሊሞሞ፡ ፡ መግለጺመድረኽ ንኢሳያስ ምንጻል ኣብ ዝብል እምነት ዝተሰረተ ኢዩ፡

፤እዚ ሓድሽ ማሰ “ብህዝባዊሓርነት” ከኣ ኢሳያስ ሓዊሱ ኣብ 5ተ ሰባት ዒላማ ዝገበረ’ዩ፡ ፡እንኮ ፍልልዩ ሓደ 14 ዝኾኑሰባትናይ ምሕረት ጊዜ ዝህብ’ዩ፡ ፡

ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ብመሰረቱ ንጠልቦ ዘለና ሱር በተኽ ለውጢ ኣይኮነን ድዩ?እዞም ዝብሃሉ ዘለዉ 5ተ ሰባት ኣብ ዝእለይሉ እዋን እቲ ንደልዮ መሰረታዊ ለውጢ ክንረክብ ንኽእል ዲና?እዚ ዘሎ ገድላዊ ምሕደራ ከብቅዕ ድዩ? ግዳያት ዜጋታትና እቲ ዝግባእ ደበስ ክድበሱ ድዮም?ንዜጋታት ፍትሒ ብዘይጎዶሎ ክወጻሎም ድዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ክንካትዓሉ ክንግደድ ኢና፡ ፤

  1. ኣብዚ “ሃገራዊ ጸዋዒት ንዝበረኸ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት” ዝብል ጽሑፍ ብኣጸሓሕፍኡን ቋንቁኡን ምስ ናይ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ዝምድና ኣለዎ፡ ፤ዝምድና ጥራሕ ዘይኮነ ዕላምኡ ማንታ ይመስል፡ ፡ ምኽንያቱ ዘቕረብዎ እማመ ጊዝያውን ጽገናዊ ቋንቋን ዝሓዘለ ኮይኑ ንረኽቦ፡ እዚ ክብል ዝደረኸኒ ምኽንያት እዚ ጽሑፍ ኣብ ክንዲ ገድላዊ ምሕደራ ተኣልዩ ህዝባዊ መንግስቲ ምትካል ኣብ ውሱናት ሰባት
  2. ስጉምቲ ተወሲዱ እንኮላይ ነቶም ገበን ዝፈጸሙ ንምሕረት ዝዕድም ጠለብ ኣቕሪቡ’ሎ፡ ፡ብተደጋጋሚኣብ ተጋደልቲህዝባዊግንባር ጥራሕ ዝዓለመ ሓለፋታት ክህብ ይመጻደቕ፡ ፤እዚ ክጽሕፉ ዝተገደዱ ለውጢ ብተጋደልቲ ጥራሕ’ዩ ክመጽእ ዝኽእልዝብልእምነት ዘለዎም ይመስሉ፡ ፡እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ብግልጺ ተዓዚብናዮ ኢና ምኽንያቱ መድረኽ ብተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ጥራሕ ዝተማእከለ ስለዝኾነ፡ ፤ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ እማመ መንእሰይ ወለዶ ክደናገር የብሉን፡ ፤ዝተሓብአ ነገር ከምዘሎ ብግልጺ ንርእዮ ኣለና፡ ፡ ልክዕ ከምዞም መድረኽ ዝገበርዎ ኣገባብ ዝተጠቕሙ ይመስሉ፡ ፤መንዮም እዞም እዚ ዓሰርተታት ጽሑፍ ኣውጺኦም ዘራፍ ዝብሉ ዘለዉ?መሰረቶም መንን ኣበይን’ዩ?
  3. ሃገራዊ ዕርቂ ብዝምልከት መድረኽን እዞም “ምንቅስቓስ ንሓርነት”ዝብሉ ዘለዉ ማንታ እምነት እለዎም፡ ፤ንኢሳያስን ሓደ ክልተ ሓለፍትን ኣልጊስካ፡ ጽልእንቅርሕንትንንዘይብሉህዝብታትኤርትራብሽምሃገራዊዕርቂክሽፍጡይፍትኑኣለዉ፡ ፤ኣብሞንጎህዝብታትኤርትራብሓፈሻኣብብሄራትንዓሌታትንከኣብፍላይመሰረታዊጽልእንቅርሕንትእንተዘይሎንምንታይሃገራዊዕርቂኣድለየ?ኣብሞንጎገበነኛንግዳያትንብፍትሒድዩክዕጾዘለዎወይብጽጉንሃገራዊዕርቂ?ኣብኤርትራዘይተፈጸመዓይነትገበንዘሎኣይመስለንን፡ ፡ ብሽምሃገራዊዕርቂንገበነኛታትብናጻክትለቅቕምፍታንንደቂመዛሙርትኻሓለፋምሃብማለት’ዩ፡ ፤ናይገድሊደቀመዛሙርትኻብገበንመታንከይሕተቱብሽምሃገራዊዕርቂክትሽፍንምፍታንዘይሞራላዊኮይኑንረኽቦ፡ ፡ እዚ ዓይነት ጠለብ ናይ ሓለፋን ናይ ሕኸኸኒ ክሓከካ በረኻዊ ጥቕሚ ምርኩስ ዝገበረ ወገናዊ ምህዞ ኢዩ፡ ፡ ብዋጋ ህዝቢ ምጥላዕ ዘይጸገቡ ባእታታት ጌና ንጽጉን ባርነት ታተ ከብሉ ዝጽዕሩ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓኒ፡ ፡

4. እዚመጸዋዕታ’ዚብላዕሊላዕሉብመዓርዝተቐብአሓደገኛተልእኾዘለዎይመስልምኽንያቱኣብቲጽሑፍንኹሉደለይቲፍትሒዝዕድምይመስል፡  ቋንቋህዝባዊግንባርለበስኮይኑገባርንተጋዳላይንዘለሊኮይኑረኺበዮ፡ ፤ምኽንያቱወላነቶምገበንዝፈጸሙባእታታትምሕረትእንተሓቲቶምሓንቲስድራኢ

ናዘስምዕናይምሕረትንተግሳጽንመልእኽቲሓዚሉ’ሎ፡ ፤ተጋደልቲስለዝኾኑወላሂወትኣጥፊኦምከለዉንምሕረትዝዕድምጽሑፍከየስደመመኒኣይተረፈን፡ ፤ኣብክንዲንግዳያትፍትሒምውጻእንቑሩባትገበነኛታትክፋልሕብረተሰብናናጻክተውጽእምፍታንናይጥዕናኣይኮነን፡ ፡ መሰረታዊዝኾነመፍትሒኣብ ፍትሕንርትዕንዝተሰረተለውጢኣብክንዲምጥላብብኸመይገድላዊምሕደራንዕላማታትህዝባዊግንባርምትግባርንዝዓለ

መመስደመምጽሑፍስቕኢልኩምውሓጥዎዝብልመልእኽቲ’ዩተጻሒፉዘሎ፡ ፤

ንህላዌውድብምስራሕካልእ’ዩ፡ ንሓቀኛለውጢምጥላብከኣካልእ’ዩ፡ ፤እዚእማመ’ዚዘባልንፍትሒዝጎዶሎንስለዝኾነንሕናደለይቲፍትሒካልእኣማራጺክንደሊክንግደድኢና፡ ፡

  1. ኣብዚጽሑፍ’ዚኣብተጋደልቲዘተኮረካሕሳብሰፊሑተዘርዚሩ’ሎ፡ ፡ ክሳብመሬትህዝቢንተጋደልቲምዕዳልየጠቓልል፡ ፤እዚንባዕሉተጋዳላይንገባርንዝፈላሊኣካይዳ’ዩ፡ ፡ ልክዕከምቲህግደፍእቱውምስበለንተጋደልቲካብወጻኢብናጻቀረጽከእትዉዝፈቐደሎምተመሳሳሊኢዩ፡ ፤ብተወሳኺከምቲ ዝሓለፈ 20 ዓመታትህዝቢዝቕመጠሎምናይመንግስቲገዛውቲንገባርእንዳጎሓፉተጋደልቲክኣትውዎብመምርሒመንግስቲዝተፈቕደእዚሓድሽጠለብንሰምዖዘለናከኣካብኡኣይፍለን፡ ፤በሉ’ስከሎሚመን’ዩዘይተሸገረ?መን’ዩዘይጠመየ?መንዩጾሙዘይሓደረ?መን’ዩገዛዘይሰኣነ?ከሎጌናለውጢከይመጸከሎእዚዓይነትሓለፋታትንተጋደልቲኣጉልንናይሓሶትንመብጽዓምእታውሓልዮትተጋደልቲዘይኮነስለውጢከምጽእዝኽእልሓይሊተጋዳላይጥራሕ’ዩ
  2. ዝብልመድረኻዊእምነትተሓንጊጦምንተጋዳላይዳግማይግዳይንምግባርዝግበርዘሎፍሹልፈተነኢዩ፡ ፤እቲሓቂክፍለጥዘለዎግንሓፋሽተጋዳላይሓንሳብተዓሻሽዩካልኣይክተዓሻሾግንክልተሞት’ዩ፡ ፡ ሓፋሽተጋዳላይክክሓስዝክኣልብዝወሃቦናይሓሶትመብጽዓዘይኮነእቲዝተጋደለሉዕላማተግባራዊምስዝኸውንጥራሕ’ዩ፡ ፤ዝተጋደለሉዕላማፍትሕንልዕልናሕግንክነግስ፡ መሰልንሓርነትንክህሉ፡ ህዝብንሃገርንሓድነቱንመንነቱንተዓቂቡነንሕድሕዱንምስጎረባብቱንህዝቢዓለምንብሰላምምስዝነብርጥራሕይኸውን፡ ፤ይቕጽል…….

ፍትሒይንገስ!!

ወልዱተኽለ

Short URL: https://english.farajat.net/?p=8650

Posted by on Jun 25 2014 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net