ግጉይ መግለጺ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ሃገራዊባይቶንደሞክራስያዊለውጢሕዳር2011ድሕሪምቛሙህዝቢዝሃቦሓላፍነትረሲዑአብነንሕድሕዱክዋጠጥማለትፈጻሚትባ፡

መሪሕነትባይቶባእንዳተበሃሃለ፡አብ ክንዲህዝቢምእካብ፡አኪብካአንጻርህግደፍክቓለስትመርሖ፡ 2 ዓመታትዝአክልከንቱጠፊኡ።

 

እቲዘገርምድማአብዘይመሰረታዊቓላትክሰሓሓብምምራጹን፡ቀዳማይጸላኢኡምርስዑን፡ ንመንከምዘርብሕንዝጠቕምምዃኑናይብሓቒጠፊኡናአሎ።

አብቓልሲዘይምስምማዕ፡ብርእይቶምፍልላይክረአዝነበረንዘሎንእዩ፡ግንካልአዊግርጭትማለትናእሽቱዘይምርድዳእዝርክብወጊንካ፡ናብቀንዲጸላኢኻ አብክንዲዝጥመት፡እቲቀንዲጺላኢገዲፍካ፡አብነንሕድሕድካክትዳኸምምምራጽናይብሕቂዘሕዝንምዃኑበዚአጋጣሚክንገልጽንፈቱ።

 

አብመንጎአባላትባይቶዘይምቕዳውከምዘሎኩሉዓለምዝፈልጦእዩ።ግንብዋጋሓደ፡መራሒ፡ውልቀሰብወይውድብአጸሊምካ ተፈታዊኮንካክትቐርብ ምፍታንግንአሰካፍንሓደገኛመደብይመስል።

ነዚተርእዮ‘ዚዘብረሆ፡ “ኤርትራዊስምረትንደሞክራስያዊለውጢአኼባማእከላይመሪሕነትን ፈጻሚትአካልንደምዳሚመግለጺዘውጸኦ“

ከምዚዝስዕብይብል፡ “መሪሕነትኤርትራዊሃገራዊባይቶንደሞክራስያዊለውጢ፡በብእዋኑክገብሮዝጸንሐዘይስርዒታውንዘይሕጋውንውሳኔ፡ሕጂ‘ውንአብዑደትሰሜንአሜሪካንጉዳይበርጌሳዊማሕበራትይኹንዝምድናናምስዝምልከቶምአካላትመንግስቲኢትዮጵያአመልኪቱዝሃቦመግለጺዘይሓላፍነታዊምዃኑ‘ውንተገንዚቡ“  ብደረጃሓደተቓውሞግንባርእየዝብልእዚጽሑፍ’ዚንዑደትአቦመንበርንምክትልአቦመንበርንዘይተባህለ ምውጽኡ፡ከየገረመናአይተረፈን።

ዑደትመሪሕነትባይቶ፡አብ 11 ከተማታትሰሜንአሜሪካሒዝዎዝቐረበአርእስታት 1. ኩነታትባይቶንቕርጻታቱን፡ 2. አብጉዕዞከጓንፎዝጸንሐጸገማት። 3. ዝምድናታትአብመንጎባይቶን፡ፈጻምትን፡ 4 ዝምድናታትአብመንጎፈጻሚትንናይዞባዊምምሕዳራትን።እዚከምአጀንዳታትአብአኼባብመሪሕነትብምቕራብሰፊሕመግለጺድሕሪምሃብ፡ገዛተኻቲዑብምርድዳእ አብ 11 ከተማታትዝነበረጉድለታትመዚኑብሰላምተደምዲሙ።አብ‘ዚክርሳዕዘይብሉህዝቢክእከብከሎ፡መግለጺሂብካጥራሕዝውዳእዘይኮነ፡አብውሽጢገዛዝተረኽበአኼበኛዘይበርሃሉክሓትት፡ርእይቶክህብ፡አብመጨረሻ’ውንብለበዋአኼባይድምደም።እዚአገባብመስርሕ’ዚእዩተኻይዱ።

 

ዑድትመሪሕነትባይቶካብዚወጻኢንጎረቤትሃገርይኹንካልኦትሃገራትዘሎዝምድናዝተመደበአጀንዳአይነበሮምንጥራሕዘይኮነ፡

ናብኡዝጠመተክትዕአይነበረን፡ምኽንያቱሽግርተቓውሞናውሽጣዊኩነታትና ደአምበርግዳማዊጸገማትስለዘይኮነ።

እዚአብላዕሊዝጠቐስናዮምንቕስቓስዘይተባህለዘረባብፍላይድማንገለሰበስልጣንኢትዮጵያአመልኪቱዝሃብዎአሉታዊመግለጺዝበሎ፡ጉጉይመግለጺምዃኑ 11 ከተማታትንሕብር።ተባሂሉዝብልዎዘለውእንተሃልዩድማ፡

አበየናይከተማ፡እንታይ‘ከተባሂሉምግላጽአገዳሲይኽውን።

 

ስለዚንሕናአብሰሜንአሜሪካእንርከብአባላትባይቶ፡ብዓይንናእንዳረአና፡ብእዝንንናእንዳሰማዕናዘይተባህለተባሂሉኢልካምጽላም፡ዘይሓላፍነታዊምዃኑእንዳገለጽናመርገጽናነነጽር።ስለዚእዚምንቕስቓስ‘ዚብግልጺነዚዘይተባህለመግለጺብደራጃውድብዘውጸኦብዝቀልጠፈንጉጉይሐበሬታብሽም 11 ከተማታትዘውጸኦክስሕቦነተሓሳስብ።

 

ዓወትንቓልሲህዝቢኤርትራ!

ውድቀትንፋሺስታዊስርዓትህግደፍ!

ዝኽርንሞገስንንጀጋኑስውአት!

 

 

 

Short URL: https://english.farajat.net/?p=8685

Posted by on Jul 8 2014 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net