ሕሉፍ ተበላጽነት መድረኻውያን ኣብ ቦሎኛ!!

ኣብዝሓለፈሰሙንኣብከተማቦሎኛዝተርአተሪርተቛውሞደለይቲፍትሒኤርትራውያንንፈተውቲኤርትራንኣንጻርፌስቲቫልህግደፍተኻይዱኔሩ፡፤እዚናይሰለስተመዓልቲዝወሰደተሪርተቛውሞኤርትራውያንነቲሚልዮናትዶሎራትፈሲስዎኣለዉዝበሎምስነጥበባብያውንኣኻኺቡዝኸፈቶፌስቲቫልብሓያልጻዕርንተወፋይነትንደለይቲፍትሒተሳዒሩ፡፡Menmenኣብዚዝተገብረሰለማዊሰልፊመንእሰይወለዶመሪሕተራሒዙፊትንፊትምስጉጅለህግደፍብትብዓትዝገጠመሉህሞት’ዩኔሩ፡፡ብውሕሉልውዳቤንሓድነትንተመሪሑነቲኣብልዕሊሬሳታትደቅናኮይኖምጓይላንዳንኬራንዝገብሩዝነበሩልሙሳትሕልናብድሆኢሎምርእሶምኣድኒኖምከምዝኸዱተጌሩኢዩ፡፤ፌስቲቫልቦሎኛ 2014 ከምቀደምይመስለክንውሕጅይወስደክንከምዝብሃልከምቀደምኣይነበረን፡፡ህዝቢኤርትራኣብልዕሊሬሳታትናኣይንስዕስዕንዝብልመልእኽቲሰዲዱ’ዩ፡፡ትሕቲ 1000 ሰባትጥራሕዘአንገደፌስቲቫልቦሎኛኣብምውድኡስነጥበባውያኑከይሃድምዎኣብጽኑዕሓለዋ’ዩተዋፊሩ፡፤ጃንዳህግደፍግንካብዝፈረሃቶኣየምለጠትን፡፤

 

 

ኣብዋናኣርእስተይክምለስ፡፡ኣብጉዕዞቃልሲኩሉጊዜጸያቒ’ሎ፡፤ኣብዚሰለሰተመዓልቲዝተኻየደሰላማዊሰልፊደለይቲፍትሒኤርትራውያንብሓድነትፊትንፊትምስዓማጺጉጅለገጢሞምብድሆኣብዝብልሉዝነበሩእዋንሓላፊጉጅለመድረኽንሓባራዊዘተኣቶዓንደብርሃንወልደጊዮርጊስግንኣበይነበረ?ህዝበይካብዝተፈላለያናይኤውሮጳሃገራትእምቢንሳዕሳዒትኣብልዕሊሬሳታትኣሕዋትናክብሉንነዊሕተጓዒዞምኣብጸሓይንንፋስንብተወፋይነትክረባረቡከለዉንሱግንኣብበዓል 5ተኮኾብሆቴልክዛነድሕሪምቕናይኣብዜሮሰዓትካብሆቴሉዘሊሉመደረከስምዕምህንዳዱምስምንታይይቑጸር?እዚተበላጽነትድዩወይስሃገራውነት?ኣምበሳደርዓንደብርሃንንሰለስተመዓልቲኣበይነበረ?ንምንታይነቶምናይሜዳብጾቱምስደለይቲፍትሒኮይኑሓቂሒዙክገጥሞምትብዓትዘይገበረ?ንምንታይዓይኒንዓይኒክርእዮምዘይደፈረ? ንምንታይዘሊሉፖለቲካዊኣጀንድኡከተግብርተሃንደደ?ንምዃኑኩሎምናይሜዳብጾቱኣብልዕሊሬሳታትኣሕዋትናክስዕስዑከምዝቐነዩተሰዊጥዎኔሩ’ዶ?ኣብቲዝተታሕዘፕሮግራምኣሞንጉዩክኣቱንምንታይመሪጹ?ንመንወኪሉ’ዩመደረከስምዕመጽዩ?

 

ሕሉፍተበላጽነትመድረኻውያንካብባህርይ POLITICAL ELITISM ዝነቐለሓልዮትህዝቢዘይብሉዓብላሊኣካይዳኢዩ፡፡ዘይዘራእካዮምህርቲክትሓፍስምፍታንሕሉፍተበላጽነት’ዩ፡፤ሓደሓደሰባትምእንቲሓድነትዝብልቋንቋየስምዑ’ዮም፡፤ሽግርህዝቢኤርትራግንክንዮ POLITICAL ELITISM ክርአዘለዎነዊሕሱርዝሰደደኢዩ፡፤መሰረታዊሽግርናካብህግደፍንመሰልቶምንዝወረደና’ምበርብፈጣሪዝተዋህበናመቕጻዕቲኣይኮነን፡፤ኣምባሳደርዓንደብርሃን’ውንኣባልናይዞምሽግርዘውረዱልናከዳዓትመሪሕነትህግደፍ’ዩ፡፤ቅንዕናእንተዝህልዎኔሩናብህዝቢቀሪቡዝፈጸሞገበንተናሲሑምስህዝቡክውግንምተገብኦ፡፡ህዝቢእንታይከየምጽእብዝብልሕሉፍትዕቢትንዓብላሊባህርያቱንግንንመድረኽብሓይሊገንዘብጥራሕከምትዕወትጉጉይእምነትወሲዱነቲስመርዝብልዘሎኤርትራዊመንእሰይክንጽሎምርጫወሲዱ፡፤ፈላላዪንጸቢባውንባህርያቱተቐኒቱገድላዊገጸ-ባህርያትሓለፍቲመንግስቲነበርኣኻኺቡንበይኑክጉዓዝመሪጹ፡፤ሓይሊመንእሰይወለዶንጎድኒገዲፉብሓይሊገንዘብገበርቲሰናይማሕበራትክዕወት’የዝብልዝንቡዕእምነትሒዙክጉዓዝዘባልንዘይቅኑዕንስነሞጎት’ዩ፡፡

 

ኣብሰላማዊሰልፊቦሎኛክምለስ፡፤ኣወሃሃድቲእቲሰልፊዝወሰድዎስጉምቲቅኑዕንፍትሓውን’ዩኔሩ፡፡ኣምባሳደርዓንደብርሃንኣብመድረኽወጽዩክገብሮዝሓሰበናይተበለጽቲመደረብሓቃኛታትደለይቲፍትሒተኣጊዱ፡ኣቶዓንደብርሃንክሓፍረሉምተገብኦምኽንያቱአብዘይወዓሎመርዓኣውሎኣውሎክብልምፍታኑዘሕፍርስለዝኾነ፡፡ከምኤርትራዊመጠንሓልዮትህዝቢእንተዝህልዎምስቶምደቁንደቂደቁንዝኾኑበሃራትመንእሰያትኮይኑብድሆክብልምተገብኦ፡፡

እንተኾነግንባህርያቱንፖለቲካዊዕላምኡንዝፈቕደሉኣይመስለንን፡፤ምስቶምናይገድሊብጾቱንምስቶምክሳብቀረባእዋንኢድንጓንትንኮይኑሰብዘንብዑዝነበሩንዘለዉንፊትንፊትገጢሙኤርትራዊትብዓቱከርኢኣይከኣለን፡፤

ገጽብጾቱክርኢወይኣሕፊርዎ’ሎወይከኣኣፍሪህዎ’ሎ፡፡ብጾቱኣብልዕሊሬሳታትደቁእንዳሳዕስዑንሱኣብ 5ተኮኾብን3ተመዓልቲእንታይይገብርኔሩ?ከመይኢሉ’ኸኣኽኢልዎ?ኣዴታትእንዳነብዓመንእሰያትዝቐበርዎምብጾቶምዘኪሮምእንዳበኸዩንሱኣብሆቴልእንታይይገብርኔሩ? መልሲካብኡንጽበ!!!

 

 

 

 

Woldu Tekle’s photo.

Short URL: https://english.farajat.net/?p=8695

Posted by on Jul 12 2014 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net