ህጹጽ ህዝባዊ ጸውዒት።

ማሕበር ንሓድነትን፡ ፍትሕን፡ ድሕንነትን  ኤርትራ ኣብ  ከትማ  ስያትልን ከባቢኣን፡ ካብ’ቲ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ዘስካሕክሕ ዕንወት ህገርን፡ ህልቂት ህዝብን ምኽንያት፡ ብምብጋስ፡ “ሕጂስ ይኣክል፡ ሕልናና ፈቲሽና ንተንስእ፡ ንበራበር፡ ነድሕን ሃገርና” ኣብ ዝብል ጭርሖ ብምምርኳስ ንኣብ ሲያትልን፡  ከባቢን ዘሎ ሓፋሽ ህዝብና ብምጥርናፍ  ብሓባር ኰንካ  ብምቅዋም  ፍታሕ ንምምጻእ  ትጽዕርን፡ ትቃለስን  ኣላ።

Uዝቢ ኤርትራ  ነታ በማእተ- ኣሸሓት ዝኣክል ህይወት ህዝባን ፡ ብምልዮናት ዝቑጸር ንብረታን፡ ንዋታን ከፊላ ብ 1991 ዘምጸኣታ ነጻነት ሃገር ፈጺማ  ከየስተማቐረታ ከላን፡ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሃገራዊ  ሕልምን ፡ ትምኒትን፡ ባህጊን፡ ብውልቀ መላኺ አሳያስ ኣፈርቂን፡  ውሑዳት ተሓባበርቱን ፡ንሕድሪ ስውኣት ብጾቶም ብምጥላምን፡ ብምኽሓድን፡ ስለ ዝተመንዝዔ፡ ሓፈሻዊ  ኩነታት ሃገርና፡ ኣዝዩ ተበኪኑ ተሪፉ፡ ንታሕቲ ኣቢሉ  ብቐጻልነት አና ኣንቆልቆለ  ድሕሪ ምኻድ ከኣ፡ ኤርትራ ሃገርና  ነጻ  ሃገር እያ ኢልካ ንክትጽውዓ እውን ኣብ ዘጠራጥር ኩነታት  በጺሓ ዘላ ። 

እቲ ብውልቀ- መላኺ አሳያስ ዝምራሕ መንግስታዊ ቅዋም ዘይብሉ ሰርዓት፡ ንክፋል ህዝብናን፡ መንእሰያት ደቅናን፡ ብሰንኪ’ቲ  ጽንኩርን፡ ዘስካሕክሕን ዝኾነ  ዕለታዊ መነባብሮን፡ ፖሊቲካዊ ጭቆናን  ምኽንያት፡ ሀገሮምን፡ ስድርኦምን ገዲፎም ከምዝባረሩ ብምግባር፡  ኣብ  ፈቐዶ ር መዲተራንያን  ብቐጻሊ ይጥሕሉን፡ ኣብ ሳይናይ መድረበዳ ይቕዘፉን ኣሎዉ። ብዚ ኣብ’ዚ ወርሒ’ዚ  ኣጋጢሙ  ዘሎ  ዘስካሕክሕ  ቅትለት ኤርትራውያንንን፡ ኢትዮጲያውያንንን፡ ብኢድ ኣረማውያን ዝኾኑ “ኣይሰስ” ዝበሃል ዝመጸውዒዖም  ኣረማውያንን፡  ከምኡ’ውን ኣብ ማዕበል ናይ መዲተራንያን ባሕሪ ዝጠሓሉ 350 ዝኣኽሉ ኣሕዋትናን ፡ ደቅናን  ዝኸፍእ ኩነታት የለን። ይኹን’ምበር ነዚ ሕሱም ኩነታት’ዚ  ውልቀ- መላኺ  እሳያስን ሰዓብቱንከ እንታይ ርእይቶ ይህቡሉ ኣሎዉ ኢልና ምስ እንሓትት፡ ርእይቶን፡ መግለጺን  ብዘይምሃብ፡ ብውሽጢ- ውሽጢ  ንወልዲን፡ ንበተ- ሰብን  ሓዘን ንኸይገብሩ የጠንቅቑን፡ የፈራርሑን ከምዘሎዉ ይሕበር ኣሎ። ብኣንጻሩ ከኣ መላአ ህዝቢ ዓለም ብቅሉዕ  ይዛረበሉን፡ ይሓዝኑሉን፡ ይጣበቐሉን ኣሎ። ተራናኸ ደኣ እንታይ እዩ ?

ብተወሳኺ ከኣ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና እንተኾነ  በቲ ብቢዕለቱ ዘጋጥሞ ዘሎ ዘስካሕክሕ ማእሰርትን  ፖለቲካዊ ራዕዲን፡  ጥሜትን፡ ኡልቂትን፡ ምሉእ  ህዝቢ ዓለም፡ ክብኽየሉን፡ ተቓውሞ ከርእየሉን ከሎ፡ ብኣንጻሩ ከኣ ካብ ደቂ ሃገር ዝኾንና ኤርትራውያን፡ ብቑዕ ዝኾነ ጥርኑፌን፡ ተቓውሞን፡ ርህራሄን፡ ተሓባበርነትን ነርኢ የሎናን። እዚ ዘሕዝንን፡ ዘሕፍርን ድኽመት እዩ። ኣብ ገሊኡ  ሸነኻትና’”ውን ኣብ ክንዲ ኣውያትን፡ ጸሎትን፡ ምህለላን ነርኢ፡ ኣብ ፈቐዶ ጓይላን፡ ዳንከራን ጥሒልና ንርከብ ስለዘሎና፡ ህዝብና ብሰንኪ ተጠርኒፉ  ዘይምጽናሑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምክፍፋልን፡ ደም ናይ ምፍሳስን  ቅድሚ ምብጻሕና፡ ተጠርኒፍና  ንናይ ሓባራዊ  ሽግርና  ናይ ሓባር ፍታሕ ንክንረኽበሉ ናይ ኩልና ናይ ሞራልን፡ ሕልናን ሓላፍነት እዩ።

ብካሊእ ሸነኻት ናይ ህልዊ  ኩነታት ሃገርና ክንዕዘብ ከሎና ከኣ፡ ባኣሸሓት ዝቑጸሩ ክፋላት ህዝብና ብዘይተገልጸ ምኽንያት ኣብ ኩሉ ቤተ-ማአሰርቲ ኤርትራን፡ ኣብ ጩራ ጻሓይ ዘይብሉ ፈቖዶ ጎዳጉዲን ፡ ብዘይ ፍርዲ ንብዙሓት ዓመታት ዝኣክል ይሳቐዩ ኣሎዉ። ንሕናኸ ብዛዕብኡን ፡ ብዛዕባ’ቶም ዝተረፉ ካልኦት ዓበይቲ ሽግራት ሃገርና እንታይ ዓይነት ናይ ተቓውሞ ተራ ተጻዊትና ንፈልጥ? ነዘን ሕቶታት እዚኣተን ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ መልሲ ክህበላ ይግባእ።

ብተወሳኺ ከኣ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ  ኣፈወርቂ  ኣብ ርእሲ ወተሃደራትን፡ ክፍለ ሃገራዊ  ጸጥታን ኤርትራ ፡ ፈጺሙ እምነቱ ስለዘጥፍኤ  ብታቓወምቲ መንግስቲ ኢትዮፒያ ዝብል ጉልባብ ዝፍለጥ ዕሱብ ወተሃደራዊ ስርዒት (ደምሒት) እዩ ዝሕሎ ዘሎ። እዚ ዕሱብ ወታሃደራዊ ስርዒት’ዚ ኣብ ርእሲ ህዝብና፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና ፡ ብዙሕ ግፍዕታት ይፍጽም ኣሎ። አቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንስርዓት ኢሳያስ ንምክልኻል ስለዝኾነ፡ ዝኾነ  ንመንግስታዊ ንስርዓት ኢሳያስ  ዝቃወም ወትሃደራዊ  ሓይሊ መስዝትንስእ ፡ ንኽምክቶ ቅሩብ ከምዝኾነ ዘየጠራጥር ሓቂ እዩ፡ ንምምካት’ዚ ዕሱብ ወተሃደር’ዚ ከኣ ናይ ነፍስ-ወከፍ ኤርትራዊ ሞራላዊን፡ ሃገራውን ሓላፍነት እዩ።         

እብ’ዛ  ጽንክርቲ ዝኾነት ናይ ዕንወት ሃገርናን፡ ህልቂት ህዝብናን ግዜ’ዚኣ በቲ ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ቅኑዕ ባህልና ዝሕብሮ መሰረት፡ መራሕቲ ሃያምኖትናን፡ ዓበይቲ ዓድናን፡ ናይ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ስለ ዘሎዎም፡ ማሕበር፡ ንሓድነትን፡ ፍትሒን፡ ድሕነትን ኤርትራ፡ ብሕልፊ’ኳ ንመራሕቲ  ሃይማኖትና  መሪሕ ተራ ንኽጻወቱ ህጹጽ ጻውዒት ትገብረሎም ኣላ። ፍሉይ ሕቶን፡ ርእይቶን፡  ለበዋን፡ ምስ ዝህሉ ከኣ ኣብ 206 334-3554 ወይ ከኣ 206-271-3656 ብምድዋል መልሲ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስወኣትና !!

ውድብ ሓድነትን፡ ፍትሒን፡ ድሕነትን ኤርትራ ኣብ ሲያትልን ከባቢኣን።    

Short URL: https://english.farajat.net/?p=9620

Posted by on May 13 2015 Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net