ዓወተ ንኾርዓሉ ጅግና ደኣምበር መሸቀጢ ክኸውን ኣይንፈቕድን!!

eudc
ዝነደየ ነጋዳይ’ሲ ሕሉፍ መዛግብቱ ይግጽል ከምዝበሃል፡ ሕጂ ነቲ ኣብ ኢድ ዘሎ መድረኻዊ ዕማም ምእላይ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ብድሕሪኡ እንታይ ይገበር? ንዝብል ንጹር መደባትን ዝጸልመቶም ፖሎቲካዊ ውድባት ንልዕሊ ሱሳ ዓመት ንድሕሪት ተመሊሶም ጉዳይ ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ንህዝቢ ከም መወደቢ ክጥቀምሉ ሕፍር ከይበሉ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ።

ድሕረ ባይታ ናይ ሎሚ ጽሑፍና፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣይንቕድሚት ኣይንድሕሪት ኮይኑ ይሰሓግ ምህላዉ ጸሓይ ዝወቕዖ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤርትራ ንዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ዝምባሌታት ዝጥርናፍ ቅኑዕ ኣርኣያ ብምዃኑ፡ ክሳብ እዚ ዕለት’ዚ ሂወት ክለብስን ደልዲሉ ክጎዓዝን ዝኸፈልናዮ ጻዕርታት ቀሊል ስለዘይኾነ፡ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ጸገማት ከጋጥም ከሎ ብሸለልትነት ንርእዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ከኣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘንጸባርቕ ጸገማት ንምፍታሕ ክሳብ መጨረሽታ ከይተሓለልና ክንሰርሕ ጸኒሕና። ብርእይቶና ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘንጸባርቕ ጌጋታት ብመን ተፈጺሙ ብዘየገድስ ካብ ሕኸኸኒ ክሓከካ ሓራ ብምዃን ንጸሊም ጸሊም፡ ንጻዕዳ ድማ ጻዕዳ ክንብል ዘይዕጸፍ መትከላዊ ምርጫና’ዩ። ንውሳኔታትን ስምምዓትን ብምጥሓስ ኢደ-ውነናዊ ስርሓት እናሰርሑ ሓድነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዘናግዑ ኣካላት ድማ ኣትሪርና ንቃለስ።

ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘጋጥሙ ካልኣዊ ፍልልያት ዘይመልክዑ ብምሃብ፡ ለይትን ቀትርን ፖሎቲካ ክሰርሑን ጸቢብ ረብሓታቶም ንምርግጋጽ ህርድግ ዝብሉ ኣካላት ካብቲ ኣብ ኢድ ዘሎ እዋናዊ ዕማም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምውጻእና ዘየዕርፉ’ኳ እንተኾኑ ካብ ናይ ሳልስቲ ዕንቅፋት ሓሊፉ ሱር ዝሰድድ ጸገማት ኣይኮነን ብምባል ሸለል ክንብሎ ጸኒሕና። ይኹን እምበር እንተተደጋጊሙስ ሓቂ ስለ ዝመስል ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህሞት ድማ ህዝቢ ንምትላል ዝግበር ኣጉል ፈተነታት ንምቅንጣጥ፡ ነቲ ጽኑዕ እምነትና ስለዝኾነ ደኣምበር ንማንም ንምፍታው ወይ ጸቢብ ግዝያዊ ረብሓታት ንምርካብ ዘይንሕዞ ቅኑዕ ኣረኣእያናን መርገጽናን ከነብርህ ንግደድ።

ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ጀማሪ ብረታዊ ቃልስን ግቡኡ ፈጺሙ ዝተሰወአ ጅግናን ምዃኑ፡ ድልዱል እምነት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)’ዩ። ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ፍሉይ ርእይቶ ኣለኒ ዝብል ኣባል’ውን የብልናን። ብዝተፈላለየ ምክንያታት እንተዝህሉ’ውን ካብ ውድብ ዝባረረሉ ኣይኸውንን። ንሓደ ኣባል ውድብና ኣባል ዘብሎ ንህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ንጥፍኣት ዳሪጉ ዘሎ ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ብምድሓን ንሓዋሩ ኣብ ውሽጡ ይኹን ምስ ጎረባብቱ ንሰላምን ደሞክራስን ብልጽግናን ንምርግጋጽ ዝጽዕት ኣብ ህዝቢ ዘርጊሕናዮ ዘለና ፖሎቲካዊ መደብ-ዕዮ ምስ ዝኣምንን ንምዕዋቱ ምስ ዝጽዕርን ጥራሕ’ዩ። ምስቶም ጉዳይ ዓዋተ ናይ ሕጂ ውዑይ ኣጀንዳ ጌሮም ሒዞሞ ዘለዉ ውድባት ፍልልይና ድማ እዚ ዝስዕብ’ዩ።

ንሳቶም ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ንፍሉይ ጉጅለ ዝያዳ ከምዝብጸሖ ጌሮም ብምውሳድ ዝያዳ ተሓለቕቲ ኮይኖም ክቐርቡ ይህቕኑ። ብርእይቶና ከኣ ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብረታዊ ቃልስና ክዕወት እንተኾይኑ ሙሉእ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ክጽንበሮ ኣለዎ ኢሉ ንስለ ሙሉእ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ዝተቓለሰ እምበር ንስለ ፍሉይ ጉጅለ ጥራሕ ዘቕነዐ ዕላማ ከም ዘይነበሮ ንኣምን። ስለዚ ንዓኹም ጥራሕ ከም ዝብጸሓኩም ጌርኩም ኣይትሸቅጡ ንብሎም። ኣብ ርእሲኡ፡ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዝኸፍእ ኩነታት ስለዘየለ ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብሂወቱ ኔይሩ እንተዝኸውንስ፡ “ሓደራኩም ብስመይ ኣይትሸቅጡ ናይ ብሓቂ ብኣይ ትሕበኑ እንተኮንኩም መድረኻዊ ዕዮ ገዛኹም ጥራይ ግበሩ፡ እቲ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምድሓኑ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመርኩሉ ውጹዕ ህዝቢ፡ ሕጂ ብደቂ ሃገሩ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝኸፍአ መነባብሮ የሕልፍ ኣሎ’ሞ ንዕኡ ንምድሓን ተጓየዩ፡ ኣነ ብሰላም ዓሪፈ ኣለኹ፡ ስመይን ጅግንነተይን መተኣኻኸቢ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ፡ ንዝተወሰነ ጉጅለ ከም ዝውክል ጌርኩም ኣይተነኣእሱኒ” ምበለ ኔይሩ።

ብርግጽ እቶም ብሓምድ እድሪስ ዓዋተ ንሕበን ዝበልና፡ ሓቀኛ ታሪኹን ጅግንነቱን መታን ክዕቐብ መጻሕፍቲ ንጽሓፈሉ። ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝሰጋገር ካብ ጫፍ ንጫፍ ኣብ መላእ ኤርትራ ዘነጸባርቕ ሓውልቲ’ውን ንስራሓሉ። ብዝተፈላለየ ምክንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ቅሬታ ዘለዎም ዜጋታት ኤርትራዊ መሰሎም ክንፈጉ ኣይግባእን። ንሕና ንኣምነሉ ጉዳይ ግድን ናይ ካልኦት እምነት ክኸውን ኣለዎ ብምባል ተጽዕኖ ምግባር ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣገባቡ ብዝሓለወን ንሓድነት ህዝቢ ብዘየናግዕ መንገድን ዝኾነ ዜጋ ነጻ ኮይኑ ሓሳቡ ምግላጽ መሰሉ ሕሉው ክኸውን ይግባእ። እዚ ዘይነፍቅድ ምስ ንኸውን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ጸረ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ፍልልይ ኣይህልወናን’ዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ነቶም ንሓምድ እድሪስ ዓዋተ ከም መሪሕን ጅግናን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዘይቕበሉ ባእታታት ይኹኑ ውድባት፡ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ክነፍጎም ምስ ንፍትን ኣብታ ጽባሕ ክትህነጽ ትጽቢት ዝንበረላ ኤርትራ ንህዝብና ምስ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስብኡ ኩሉ መሰላቱ ብዘይደረት ከነኽብር ኢና ዝብል መብጽዓታት ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ’ዩ ዝኸውን። ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ኣጉል መብጽዓታት ገባቲ ኢሳይያስ ከይኸውን’ውን የሰኽፍ’ዩ።

ብዝኾነ ኣብዚ እዋን’ዚ ንጉዳይ ሓምድ እድሪስ ዓወት ከም መፈላለዪ ክጥቐምሉ ዝደልዩ ሓይልታት መድረኻዊ ዕማምን ናይ ጽባሕ መደባትን ዝጸልመቶም ኣብ ሕልምታት ትማሊ ዝነብሩ ምዃኖም ንኣምን። ሕጂ’ውን መንፈስ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ መቓብር ናይቲ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንምፍሓር ደኣ ንፍዑን ተቓለሱን ደኣምበር፡ ብወገነይ ኣብቲ ግዜይ ብክንድ’ቲ ዓቕምታተይ ዘፍቕዶን ህዝቢ ዝሓቶ ዝነበረን ምእንቲ ኤርትራን ህዝባን ዝግብኣኒ ዕማም ገይረ ብሰላም ኣዕሪፈ ኣለኹ በጃኩም መቓብረይ ኣይትሰንጥቑ’ዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ ልዕለይ ክህሉ ዝኽእል ኣረኣእያን ኣጠማምታን ቁኑዕ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ፡ ምእንቲ ድሕነት ኤርትራን ህዝባን ጥራይ ተቓለሱ። ኣብ ህልውናይ’ውን እንተኾነ፡ ኣገልጋሊ ህዝቢ ኤርትራ ደኣምበር ብፍጹም ልዕሊኡ ኣይነበርኩን። ሕጂ’ውን ልዕሊኡ ክኸውን ኣይኽእልን’የ። ጉዳይኩም ብግቡእ እናማሓደርኩም ነዚ ውጹዕ ህዝቢ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ንምንጋፍ ንፍዑን ተቓለሱን’ዩ ዝብል ዘሎ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
11 ነሓሰ 2015

Short URL: https://english.farajat.net/?p=9839

Posted by on Aug 12 2015 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net